Ondernemen

Nieuw plan voor IJbema-locatie Tijnje

Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

Er ligt een nieuw plan voor de sanering van de voormalige IJbema-locatie in Tijnje. De familie Van der Sluis, eigenaar van het terrein, wil een deel van het terrein graag opdelen in circa tien bouwkavels. Het is alleen de vraag of de gemeente Opsterland dat ook wil.

Konstruktiebedrijf IJbema was tot het faillissement in 2004 een grote werkgever in Tijnje. Sinds die tijd zijn de panden tussen de Warrewei en de Riperwei af en toe voor kortere tijd verhuurd, maar sinds 2009 ligt de grote constructiewerkplaats er alweer jaren troosteloos bij. Het terrein en de panden bleven buiten het faillissement. De familie Van der Sluis, eigenaar, zoekt al langere tijd naar een oplossing voor de locatie. “Het is een storend element in het dorp”, vertelt Williard van der Sluis. “Niemand heeft er iets aan. Het lijkt mij een gezamenlijk belang om er iets aan te doen.”

Twee jaar geleden kwam de eigenaar met een plan om het hele terrein te saneren en er circa dertig nieuwe woningen te bouwen. Te ambitieus, oordeelde de gemeente Opsterland, die ook geen risico in het plan wilde dragen. Van der Sluis is sindsdien bezig met een nieuw plan met circa tien ruimere bouwkavels langs de Riperwei en de Warrewei. “Dat past in de lintbebouwing. De kavels variëren van 525 tot 700 vierkante meter. Op het middenterrein tussen de woningen is dan bijvoorbeeld plaats voor een klein park met een zonneveld. Ik heb met ambtenaren op het gemeentehuis hier gesprekken over gevoerd.” Volgens Van der Sluis is op deze manier het plan rond te rekenen. De eigenaar wil het plan helemaal voor eigen rekening en risico ontwikkelen.

Het enige wat Van der Sluis van de gemeente Opsterland vraagt is het veranderen van de bestemming van werken naar wonen. “Opsterland heeft vaak geroepen dat ze ruimte wil geven aan de markt, maar ik hoop niet dat ze dit alleen met de mond belijdt. Tot nu toe merk ik een afwachtende houding en wil de gemeente zich graag met de detailinvulling bemoeien. Loslaten is een groot probleem.”

Van der Sluis is bang dat er in Tijnje verschillende zaken door elkaar heen gaan spelen. Opsterland heeft zelf aan de noordoostzijde van het dorp nog een woningplan liggen: Riperwâlden 2. Bovendien werkt het dorp enthousiast aan plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) op het sportveld. Hierin is ook plaats voor het dorpshuis en een nieuwe school. “Dat betekent dat er aan de Master Roordawei een grote hoek vrijkomt die ook geschikt is voor woningbouw. Daar is de gemeente dus ook belanghebbende.”

Wethouder Piet van Dijk kent het nieuwe plan nog niet en wil er daarom ook niet op reageren. “Tijnje heeft een aantal locaties waar woningbouw mogelijk is. Maar dat kan niet overal tegelijkertijd en ook niet meer in grote aantallen. We zijn in principe voorstander van inbreiden, dus herinrichten van bestaande locaties. We gaan in het dorp nu een behoefteonderzoek doen naar woningen. Met Plaatselijk Belang en mogelijk andere partijen zetten we de zaken dan op een rijtje en maken we keuzes. In het verlengde van de IJbema-locatie ligt ook nog het voormalige terrein van Beusmeat.” Ook Marc Mulder, voorzitter van Plaatselijk Belang, kent de nieuwste plannen voor de IJbema-locatie niet. “Maar wij willen deze locatie graag herontwikkelen. Als ik moet kiezen tussen Riperwâlden 2 en de IJbema-locatie, dan kies ik voor de laatste.”