Cultuur

Acteur keert terug naar roots

Potlood Arend Waninge

Inmiddels woont hij in Amsterdam maar zijn jeugd bracht Lourens van den Akker door in Ureterp.

Donderdag is hij voor even terug. Niet alleen bij heit en mem, maar vooral op het podium van De Wier met de Tryater-voorstelling Heimwee nei Hurdegaryp. “It fielt as in thúswedstriid. It is best wol spannend hear, seker omdat der grif bekenden yn de seal sitte. De foarstelling giet ek oer Oerterp. In soad minsken sille de personaazjes werkenne.” Het zijn bijvoorbeeld die oude mannetjes die op de hoek van de straat een praatje maken. “Dat soarte minsken bin oeral en foar elkenien werkenber.”

Lourens van den Akker en Eelco Venema maakten de voorstelling op basis van hun eigen jeugdherinneringen. “Doarpsfigueren komme nei foaren, wa wit sitte se sels wol yn ‘e seal. En ast flink laitsje wolst, dan moast echt nei dizze foarstelling gean.” De voorstelling duurt een uur. “Dat is in noflike lingte mar ek dêrom ha we neitiid in kafee mei in eksploazje oan herinneringen.” Het Heimwee Café na afloop van de voorstelling noemt hij een Heimweemachine. Mooie momenten uit de jeugd herbeleven en allesbehalve saai. “We draaie fersyknûmers en hâlde in kwis. Minsken fan 70+ freegje miskyn om de Zuiderzeeballade en jongeren om de Spice Girls. We ha it allegear.”

Lourens van den Akker woonde vanaf zijn tweede jaar in Ureterp. Op zijn zeventiende vertrok hij naar de toneelschool in Maastricht. In 2010 liep hij stage bij Tryater. “En dêrnei freegje se my faak foar lytse dinkjes by Tryater. Want der bin fansels net in soad Frysktaligen dy’t fan de toanielskoalle komme.” Heimwee nei Hurdegaryp was in 2014 een hit op het Terschellinger Oerol. 

De Wier
Tryater speelt de voorstelling ‘Heimwee nei Hurdegaryp’ op donderdag 25 februari (20.00 uur) in MFC De Wier. Er zijn nog kaarten. www.mfcdewier.nl of 0512 303 502.

 

Delen