11 mrt

Dream Teater: Doazen

Loaijersstrjitte 2, Gorredijk van 20:15 uur tot 22:00 uur
Omschrijving

Dream Teater: Doazen
It wie foar de spylsters mar dreech om in passend stik te finen en de iennigste mooglikheid wie om self oane slach te gean: self in stik te meitsjen. It winterskoft fan 2018-2019 binne de froulju (Joke Poortman, Hennie Rorije, Nynke Bergsma, Yteke van der Wal, Nynke Bosma en Anneke Wiersma) al ympro visearjend oant wurk gien ûnder lieding fan harren regisseuze Margreet Boer. Dit foarme it ramtwurk foar it stik DOAZEN, Yn DOAZEN sjogge we hoet it de 6 suskes fierder fergiet. Wat hawwe se byt ein? Binne de ferhâldingen noch hieltiid goed? Wat binne harren plannen en dreamen? Der is fansels wer in protte te dwaan ûnderling, mar dat kin fansels ek net oars mei 6 hiel ferskillende froulju…….

Vrijdag 11-03-2022
Aanvang 20.15 uur
Entree€ 10,00 (Incl. consumptie)

Skâns drankje met een plankje € 7,50 (na afloop van de voorstelling)

Kaarten: www.skans.nl

Terug naar agenda overzicht