26 feb

Jan & Marijke: ‘Echt Wier!’

Loaijersstrjitte 2, Gorredijk van 20:15 uur tot 22:00 uur
Omschrijving

Jan & Marijke: “Echt Wier!”
As je lang byelkoar binne, dan falt der wolris in stilte. In stilte dyt hieltyd langer duorret, omdat it measte al sein en ferteld is. Mar as de relaasje-terapeut dan wol, dat je ferplicht in oerke deis mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan geane je der foar sitten. Dan komme de ferhalen, miskien sels wol de geheimen, noch noait earder ferteld. Dan lokket it ien it oare út en dan docht ek bliken dat hoe lang je ek byelkoar binne, net alles sein en ferteld is. Jan Arendz en Marijke Geertsma ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje scènes, dy dan wer komysk en dan wer earnstich binne. Mei as spesiale gast Frâns Faber, tekenaar, ylustrator en muzikant.

Zaterdag 26 februari 2022 Aanvang 20.15 uur – € 20,75 (Incl. consumptie)

Kaarten: www.skans.nl

Skâns drankje met een plankje € 7,50 (na afloop van de voorstelling)

Terug naar agenda overzicht