21 apr

“Opstigings” fan de Sterke Froulju

Dorpshuis De Kiekenhof, Nieuwehorne van 20:00 uur tot 22:00 uur
Omschrijving

Fjouwer freondinnen gean foar de fiifde kear op fakânsje mei harren reisklubke “De Opstigers”. Mar op Baly komme se harren sels tsjin. Alle fjouwer froulju sitte yn de oergong. Hoe geane se dêr mei om? Hokker problemen komme se tsjin? Ien ding is wis: se komme oars werom as doe’t se fuortgongen.
Sexy. Swingend. Hilarysk. Ûntroerend. En soms ek gewoan freeslik waarm…

Entree: € 10,00 p.p. (inkl. in kopke kofje/thee by binnenkomst)

Terug naar agenda overzicht
Delen