24 jan

AFGELAST Toneeluitvoering Fryske Krite De Sweach

De Buorskip, Beetsterzwaag van 20:00 uur tot 10:00 uur
Omschrijving

Fakânsjegongers binne ûnderweis nei harren hotel as se yn ’n bergen oerfallen wurde troch in sniestoarm. Oan in dearinnende dyk fine se in suterich hoteltsje. De eigners binne in sinistere manen frou en de frjemde broer fan de frou.Omdat de sniestoarm oanhâld, kinne de gasten gjin kant op. Se kinne neat oars dwaan dan wachtsje yn it hotel oan’t se wer fierder kinne.

Troch it frjemde gedrach fan de eigners, de oprinnende irritaasjes ûnder de gasten en in kelderdoar dy’t op slot sit, nimt de spanning ta. Moatte de gasten bang wêze foar de eigners en wat sit der dochs efter dy kelderdoar?
Troch de útien rinnende personaasjes en de skriller eleminten stiet it stik garant foar humor en spanning!

It stik is in komische triller yn trije bedriuwen fan de skriuwer Carl Slotboom. De rezjy is yn hannen fan Kees van der Werff.

It wurdt spile op freed 24 en saterdei 25 jannewaris 2020 (oanfang 20:00) en snein 26 jannewaris 2020 (oanfang 14:30) yn De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetstersweach.

Terug naar agenda overzicht
Delen