Nieuws

Begroting 2020 is pittige klus

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het Opsterlandse college van B en W heeft de komende maanden een pittige klus te klaren bij het opstellen van de begroting voor 2020. De financiële problemen zijn groot en de drie collegepartijen Opsterlands Belang, PvdA en CU zijn het nog niet eens over hoe die gaten te vullen.

De gemeenteraad doet het dit jaar anders. Geen algemene politieke beschouwingen meer voorafgaand aan de behandeling van de begroting in november, maar alvast voor de zomer bij de bespreking van de perspectiefbrief. Dan heeft de raad meer invloed op de begroting van volgend jaar, zo is de gedachte. En dus kregen alle negen raadsfracties maandagavond enkele minuten om hun algemene visie kenbaar te maken. Opsterland staat voor grote uitdagingen. De uit de hand gelopen kosten van het sociaal domein brengen de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht. Iedereen is het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. Anders dreigen bezuinigingen op andere terreinen.

Verschillen

De drie collegepartijen zitten echter nog niet op één lijn. Opsterlands Belang liet vorige week al weten rigoureus te willen ingrijpen. Maandag herhaalde fractievoorzitter Marcel van Opzeeland dat zijn partij weinig taboes kent. “Wie pijn veroorzaakt moet pijn voelen. We moeten maatregelen nemen die ze in Den Haag voelen.” Ook een eigen bijdrage voor bepaalde vormen van jeugdzorg, een soort zorgstop voor niet-acute zorg en een krimp van het ambtenarenkorps zijn bespreekbaar. Medecollegepartij PvdA waarschuwde voor ‘panykfuotbal’. Roel Vogelzang: “Wy moatte net by alles wat jild kostet út de heup sjitte.” Dat was een duidelijke vingerwijzing naar de raadsvergadering van vorige week waar Opsterlands Belang een uitgave van 100.000 euro in de werkorganisatie op het gemeentehuis wilde schrappen. Als blijkt dat er van alle ambities van het collegeakkoord niets terecht kan komen, dan is het openbreken van de collegeafspraken voor de PvdA ook een optie. De derde collegepartij ChristenUnie wil ook kijken naar de eigen organisatie. Gerrit Weening: “Wa ha op it sosjaal domein heech ynset en in organisaasje optúgd. No is it tiid der nochris kritysk nei te sjen.”

Alle kanten op

Na de discussie tussen de fracties was het beeld al wat genuanceerder en spaarden de fracties elkaar. Natuurlijk is schrappen van maatregelen alleen mogelijk wanneer dat wettelijk kan. En is de hoop dat het college alternatieven vindt zodat de taboes buiten beeld blijven. En is de hoeveelheid ambtenaren afhankelijk van de taken en niet andersom. En wordt het coalitieakkoord pas opengebroken als het echt niet anders kan. Bovendien: het is aan het college om in de begroting met concrete maatregelen te komen. Vogelzang: “It bliuwt no allegearre wat abstrakt. Wat kin wol en wat kin net.”

Het kan dus nog alle kanten op. Al zijn de fracties het wel met elkaar eens dat Opsterland zelf maatregelen moet nemen en niet moet afwachten tot er meer geld uit Den Haag komt of het provinciaal toezicht op de begroting minder scherp is. Want er is een heel groot angstbeeld. Stel dat Opsterland geen financiële orde op zaken stelt, dan dreigt een artikel 12-status en is de gemeente haar financiële zelfstandigheid voor een deel kwijt. Daar wil liever niemand aan denken.

Biodiversiteit

Het thema ‘groen en biodiversiteit’ krijgt een nadrukkelijkere plek in de Opsterlandse ontwikkelagenda’s. Een motie van GroenLinks/OpsterLanders en D66 hierover kreeg steun van de gemeenteraad. Volgens raadslid Elske Beintema gaat biodiversiteit verder dan een mooie leefomgeving voor de mens, is het een must voor het herstel en behoud van een totaal ecologisch systeem en verdienen deze thema’s meer aandacht in het beleid van de gemeente.

MKB

Opsterland moet ambitie tonen om tot de vijf meest vriendelijke MKB-gemeenten van Fryslân te horen. Een motie van VVD en Opsterlands Belang die hiertoe oproept, kreeg steun van de gehele raad. Opsterland heeft in het meest recente MKB-onderzoek een behoorlijke duikvlucht gemaakt en bungelt in de onderste regionen. Volgens beide partijen draagt een vruchtbaar ondernemersklimaat bij aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van de gemeente. De motie roept het college van B en W op om met ondernemers in gesprek te gaan en binnen een half jaar met een verbeterplan te komen.