Gezondheid

Bewegen vast onderdeel van lesdag 

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Gezondheid is het meest besproken thema van het afgelopen jaar, sterker nog we hebben het er ook nu nog dagelijks over. Er is over gezondheid ook veel te vertellen. Sa! doet dat deze week op vijf redactionele pagina’s. Met aandacht voor de mensen aan het coronafront in het ziekenhuis, het werk van praktijkondersteuners, de kracht van bewegend leren, de futuristische SmartGlass bij ZuidOostZorg en de Opsterlandse aanpak om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen.   

Indutten tijdens een les is er op basisschool De Treffer niet bij, daar zorgen de meesters en juffen wel voor. De leerlingen bewegen tussen en in de lessen. Bewegend leren noemen ze dat. Het houdt lichaam en brein in beweging. Leerlingen blijven fitter, zijn geconcentreerder en verwerken informatie beter.  

Een schoolkind zet je niet een uur lang op een stoel aan tafel, stelt juf Nynke de Boer van groep 6. En elk kind leert anders; met beweging tijdens de lessen kom je meer kinderen tegemoet, zegt juf Karin Comello van groep 4b. 

Bewegen tijdens de les heeft een vaste plek in het onderwijs op De Treffer. Bewegen is niet een doel op zich. Het is wel het middel om het brein in beweging te brengen en zo leerprestaties te verbeteren, zo stelt de school.

Daarnaast verwerken leerlingen de informatie dankzij bewegen beterstijgt de concentratie in de klas en wordt het verwerken van informatie gestimuleerd. 

Ofwikseling 

Bewegend leren is gemakkelijker dan je denkt, het is een kwestie van ‘omdenken en doen’. Karin legt uit dat lezen in groep heel belangrijk is. “Dat dogge we in soad.

Mar ast fiif kear in rige wurden lêze moatstwurdt it al gau saai. Yn de klasse dogge wy nei elts rychje wat oefeningen, lykas op de tafel klimme of opdrukkeIk soargje foar in protte ôfwikseling.” Idem dito bij de rekenlessen van juf Nynke: “Rekkenje is ek ‘deryn slypje’. Dat kin hiel goed mei bewegen.” En zo bewegen alle klassen dagelijks tijdens meerdere lessen. 

Tijdens de coronasluiting van de school was het lastiger om beweging in het onderwijs te brengen. Materialen die er op school wel zijn, zijn er thuis vaak niet. Karin: “Mar we ha in soad praktyske opdrachten dien, bygelyks nei in rychje lêzen even de trap op en del of in wurd op de stoepe skriuwe en dan werom drave.” 

De kinderen zijn ook gestimuleerd om wel naar buiten gaan. Nynke: “In moai foarbyld wie dat de bern mei heit en mem húsnûmers opsochten en dy ôfstreken op de bingokaart.” 

Door bewegend leren hebben ze niet te klagen over concentratie in het klaslokaal, vertelt Nynke. “We kin merke dat de fokus der isde learstof bliuwt better hingjen.” En er is meer onderlinge betrokkenheid tussen de leerlingen, vult Karin aan. 

Kinderen komen elkaar meer tegen, de lessen zijn fysieker. En se moatte mear ynkassearje, do stjitst mekoar fansels wolris oan.” De leerlingen voelen zich ook beter, merken de juffen. Karin: “Lêst sei in âlder: ik bin bliid mei dizze skoalle, want myn bern kin net stilsitte.” 

Zodra het nieuwe nog te bouwen schoolgebouw klaar is, zetten ze op De Treffer nog een stap verder in bewegend leren. De kinderen voeren nu al veel leeropdrachten buiten uit; op het nieuwe plein wordt leren en bewegen nog meer geïntegreerd.

Karin: “We kin as learkrêften it beweegjend learen no allinnich noch mar útdrage, straks wurdt it yn it gebou ek sichtber.” Want op de vloeren komt een lijnen- en vormenspel, waardoor de kinderen diverse circuits af kunnen leggen. Rennend, hinkelend, wat ze maar willen. 

Mirthe en Nenne 

Ja hoor, ook toen de school vanwege corona dicht was kregen de leerlingen van De Treffer voldoende beweging, verzekeren Mirthe (10) uit groep 7 en Nenne (11) uit groep 8. In de weekplanning stond bijvoorbeeld dat ze overal in huis een zin moesten ophangen en dan zinsdelen onderstrepen. 

Ook was er beweegbingo en woorden zoeken door het hele huis, somt Mirthe op. De juf van Nenne liet haar leerlingen breuken en procenten zoeken en haar moeder hing een keer de woorden voor woordbingo om de lamp heen.

Op school gaat het bewegen tijdens de les gewoon door, maar vooral buitenNenne: “Dan moatst byfoarbyld in stokje mei in getal út de beker pakkedêr in ein mei fuortrinne en dan omrekkenje nei desimeters.” 

Ze vinden dit soort onderwijs echt heel handig. “Beweegst, dus wurdst fitter mar bist ek oan it rekkenjen.” Of je daar nou echt slimmer van wordt, dat betwijfelt Mirthe: “Mar ik fyn it wol fijn om te dwaan.” Voordeel is ook dat je er socialer van wordt, zegt Nenne. “Moatst mear samenwurkje no. 

Lykas dat spultsje mei de stokjes, dat moatst samen útrekkenje en as ien it net wit, dan helpst.” En dat is toch heel anders dan in je uppie werken in je rekenschrift. Nenne weet nog een voordeeltje: “Kinst dy wol wat better konsintrearje want troch it beweegjen moatst oplette wêrst mei besich bist en dan sjochst net ergens oars nei.” Al met al vinden de twee meiden naar school gaan leuker met het beweegonderwijs. 

Beweegschool 

De Treffer is sinds januari 2020 beweegschool. Naast bewegend leren betekent dit dat een eigen gymdocent alle gymnastieklessen verzorgt. Bovendien krijgen de kinderen van groep 2 tot en met 4 jaarlijks schooljudo en rennen alle groepen de Daily Mile

De school is officieel ‘Gezonde School’, dus ook voeding en spelen zijn belangrijke pijlers. Ook heeft de school contacten met sportverenigingen in de buurt. Hierdoor krijgen de leerlingen jaarlijks gastlessen in freerunning, volleybal, tennis, dans, voetbal, basketbal, korfbal, judo, karate en yoga. 

Delen