Nieuws

Binnie Dekker 40 jaar gymjuf voor ouderen

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Ze verdient minstens een lintje, maar dat zit er niet in. Dus zet de ouderengymnastiek van Frieschepalen gymjuf Binnie Dekker anders in het zonnetje. Want al veertig jaar zorgt zij voor soepele spieren en gewrichten bij de vijftigplussers.

Het is even anders binnenkomen op het gymuurtje van de woensdagochtend in de Iepen Doar naast de kerk. In plaats van ballen en blokken dit keer koffie met gebak. “No Binnie, wat fynst hjirfan?”, vraagt een deelneemster met een brede glimlach. “Hiel bysûnder”, luidt het antwoord.

In oktober is het veertig jaar geleden dat de toen 23-jarige fysiotherapeut startte met gymlessen aan ouderen. “Ik wie yn augustus krekt begûn by de fysiotherapypraktyk yn Oerterp. De wyksuster joech doe de gymlessen yn Fryskepeallen, mar fûn der net safolle oan. En ik koe der noch wol wat by ha, dat doe bin ik begûn.”

Veertig jaar lang miste ze geen les. “Fakânsjes dogge we yn oerlis en yn de simmermoannen is der gjin gymnastyk.” Ze zag generaties komen en gaan. Zoals Joukje de Graaf (56) die al twintig jaar samen met mem Froukje de Vegt (82) komt gymnastieken. “En beppe Joukje de Vries hat der ek by west.” De jongere Joukje kwam bij de club dankzij Binnie. “Ik hie in ynstabyl bekken en kaam dêrfoar by Binnie yn de praktyk. Doe sei se: oars giest mei jim mem mei nei de gymnastyk.” Het zijn uitzonderingen, legt Binnie uit. “We sizze altyd dat de gymclub foar minsken fanôf in jier as 50-55 is.”

De gymlessen hebben altijd een vast patroon. De eerste tien minuten lopen de deelnemers door de zaal, doen aan balgooien of evenwichtsoefeningen. Vervolgens komen in de kring op de stoel alle spieren en gewrichten aan bod. De afsluitende tien minuten is er een spelletje om de conditie te verbeteren. “Nei in oere hat dan it hiele liif oan de beurt west.”

Hartstikke handig dat de lessen door een professional gegeven worden, vindt Oebele Pijl (69). “Ik rûn by Binnie foar myn rêch en dy is troch de gymnastyk aardich bykaam.” Hij is een van de twee mannen bij de twaalf leden tellende club. “Ik ha wol oare mannen frege, mar se wolle net.” Snapt hij niks van, want het is heel gezellig. “En alle spieren wurde brûkt.” Sterker, ook de hersenen worden uitgedaagd, lacht hij. Bijvoorbeeld wanneer Binnie pionnen uitzet. “Dêr moatte we trochhinne rinne en dan telkens de fjirde oppakke.” Rinze Bouma (80) is de tweede heer. Pas vorig jaar sloot hij aan, het kwam er steeds niet van. “It is hiel leuk en gesellich. Ik beweech al in soad: simmerdeis swimme op de camping en faak te fytsen.”

Dan is de koffie op, tijd om aan de slag te gaan. Binnie deelt kleurrijke kubusjes uit. “Set se mar op jim hannen en rin dermei om.” Schouders recht en armen uitgestrekt. Eerst kletteren er veel op de grond, dan hebben ze de slag te pakken. “En no op de earmtakken. Skouders goed heech hâlde.” Met kubustorentjes op het hoofd, alsof het feesthoedjes zijn, sluiten ze de oefening af.