Nieuws

Dagbesteding met hindernissen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Actueel: dossier Corona

Dagbesteding voor mensen met een beperking. Hoe gaat dat met alle beperkingen van de coronacrisis? We vroegen het Jetze de Vries van Maatwurk in Gorredijk.

Van hun 70 cliënten zitten er nu 55 thuis, vijftien werken er door op de Maatwurk-locatie aan de Wetterwille. Dat zijn de mensen die zelfstandig komen of door familie worden gebracht. “We kin se net mear mei de buskes ophelje, want yn de bus kinne we net de oardel meter ôfstân garandearje.” Maatwurk heeft normaliter mensen aan het werk op de eigen locatie, maar ook bij een hengelsportwinkel en bij de buurtsuper in Oudeschoot.

De cliënten die thuiszitten, krijgen wel ondersteuning. Jetze: “We dogge belrûntsjes en komme thús by minsken dy’t dêr behoefte oan ha. We besykje twa kear yn ‘e wike in oerke te kommen, al bin je dan mar in klankboerd. We nimme se der even mei út, dêrmei kinst it gesin wat ûntleste.” Ook wordt arbeid aan huis gebracht: bijvoorbeeld doppendraaien en bakken maken voor de Makkelijke Moestuin.

Voor hun cliënten die kunnen lezen zijn het verwarrende tijden. “Der binne seker minsken by dy’t bang binne.” Op internet circuleren veel onzinnige berichten over de coronacrisis. “Dêr ha se dan best muoite mei. We besykje mei harren te praten en alles út te lizzen.” Sommige cliënten denken ook dat ze nu lekker thuis kunnen zitten en niks doen. “Mar dat is foar harren faak net goed. Struktuer en in fêste deiyndieling is belangryk foar dizze minsken. Kliënten dy’t sels komme kinne, stimulearje wy dan ek seker om dochs nei it wurk te kommen.”

Ook voor Maatwurk zelf zijn het lastige tijden. “Wy fakturearje per ferliende tsjinst, dat falt no grutdiels fuort. As dit lang trochgiet, kin wy it net draaiende hâlde.” Tot eind maart mag Maatwurk de gemeenten met wie er een samenwerkingsovereenkomst is in ieder geval facturen sturen. “Dêrnei witte we net hoe’t it komt. Dat hope we takom wike te hearren.” De Vries denkt en hoopt dat er maatregelen komen om er voor te zorgen dat bedrijven als Maatwerk niet omvallen. “Want ek nei dizze ellinde moatte ús minsken dochs wer in plak ha.”

Voor de cliënten die wel doorwerken bij Maatwurk gelden speciale maatregelen. In de kantine zit iedereen ver van elkaar en alle gereedschappen en bijvoorbeeld deurkrukken worden zeer regelmatig schoongemaakt. Mensen met klachten als hoesten en koorts blijven thuis. “We moatte der gewoan trochhinne. Ik gean der mar fan út dat it wol oant de boufak sa bliuwt.”