Sa! yn petear mei.. Oerterp

Damclub Oerterp: klein maar op hoog niveau

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Toen Ultsje Hosper met dammen begon, floreerde de sport in Fryslân met wel honderd verenigingen. “Oeral waard damme, yn elk doarp. No bin der tink noch sa’n 25 klups oer.” Damclub Oerterp is zo’n beetje de enige damclub van Opsterland. Dankzij een fusie met Drachten staat de club nog fier overeind.

Damclub Oerterp werd opgericht op 8 januari 1948. In de jaren zestig beleefde de vereniging bij gebrek aan leden een slapend bestaan. In 1973 volgde de herstart. Ultsje Hosper (74), die toen net een jaar in Ureterp woonde, las de uitslagen in de dorpskrant De Tipgever en besloot lid te worden. “Op myn sechtjinde bin ik yn Grou begûn mei damjen, mar ik hie it al in pear jier net dien omdat ik op oare plakken wenne ha.” Tegenwoordig is hij voorzitter van de club.

DC Oerterp telt dertig leden en komt met drie teams uit in de provinciale competitie: de ereklasse, hoofdklasse en tweede klasse. Jan van Dijk is de sterkste speler van de club, vertelt Hosper. “As jonkje fan acht jier is hy by ús kaam. Hy spilet foar ús klup yn de provinsjale eareklasse en de ûnderlinge wedstriden. Foar Witte van Moort út Westerhaar spilet hy yn de lanlike kompetysje op it heechste nivo.” Twee jaar geleden fuseerde DC Oerterp met Damclub Drachten. Daarmee behield de club de rechten om uit te komen in de landelijke eerste klasse A. “Ofrûne jier is dy kompetysje ôfbrutsen. We stienen op it punt om te promovearjen nei de haadklasse. Dat slagge hast, we hoegden allinne noch in beslissingswedstriid te spyljen.” Door corona verviel de beslissingswedstrijd, een andere club promoveerde op bordpunten.

Oudere mannen

Er zijn steeds minder dammers; de sport wordt vooral beoefend door oudere manlijke spelers. “Doe’t Drachten by ús kaam, ha we de jeugdklup wer oppakt mei fyftjin jeugdleden. Dy ha krekt ien seizoen draaid, yn oktober soenen se wer begjinne mar dat is net slagge troch corona. It gie hartstikke goed,  mar as je der in jier lang net binne, moatte je opnij begjinne.” In de jaren zeventig en tachtig waren er schooldamtoernooien met wel honderden deelnemers, herinnert Hosper zich. “Dat is wat deablet mar wy ha it no wer oppakt, alle trije skoallen fan Oerterp dogge mei.”

Schaken wint momenteel enorm aan populariteit, onder andere dankzij de Netflixserie The Queens Gambit. Hoe zit dat met dammen? Ten eerste: dammen is goed voor het brein, stelt Hosper, net als schaken en andere denksporten. “Mar by damjen giet it ek om de gesellichheid. Even lekker neisitte en neiprate, soks dogge we graach.” Hoe ze straks als club uit de lockdown komen? “Dat fine we wol spannend. De KNDB (Koninklijke Nederlandse Dambond) ferwachtet wol dat de klad der wat yn komt, dat âlderen it straks wat sitte litte.”

De club heeft al haar leden opgeroepen om na de zomer terug te komen. “Mar der sit ek âlderen by dy’t fierder fuort wenje. Dy moat dan mar krekt wolle en kinne.” Wat jeugd betreft, hebben ze het zelf in de hand, denkt de voorzitter. “Yn de hjerst gean we wer by de skoallen fan Oerterp del.” dcoerterp.nl

Delen