Nieuws

‘De Kompenije sit yn in dip’

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

“It giet net goed mei De Kompenije, no?”, klinkt in Jubbega en Hoornsterzwaag op straat. Klopt. De multifunctionele accommodatie (mfg) lijdt verlies. Dat is niet nieuw, maar de laatste tijd gaat het wel hard, aldus beheerder Anneke Lukkes. “De Kompenije moat folle mear brûkt wurde. Te begjinnen troch de ynwenners sels.”

Wie op de website door de activiteitenagenda van De Kompenije bladert, komt nogal wat witte vlekken tegen. Zeker overdag blijven veel van de ruimtes in het dorpshuis ongebruikt. Het mfg is dan ook een groot gebouw. Te groot? Hebben de dorpen zich tien jaar geleden bij de totstandkoming van het huidige complex vertild aan de eigen ambities? Daar wil beheerder Lukkes niet aan. “It wie doe krekt it gebou dat de doarpen nedich hiene: alle foarsjennings ticht by hûs. Mar tiden feroarje en it gebou bliuwt itselde. Wy binne belâne op it punt dat De Kompenije harsels wer opnij ûtfine moat.”

Dip

Om de noodzaak te benadrukken somt Lukkes het veranderende gebruik in sneltreinvaart op. Basisschool De Feart kan met minder lokalen toe door het dalende leerlingenaantal. Buitenschoolse opvang Kinderwoud is gehalveerd. Zorgaanbieders verdwijnen en de tandarts ging onlangs failliet. Daarbij staat het gebruik van de sporthal onder druk doordat verenigingen kampen met minder jeugdleden. En sportteams uit Nieuwehorne en Oldeberkoop, en misschien straks ook Donkerbroek, kunnen tegenwoordig in eigen dorp terecht. “Koartsein: De Kompenije sit yn in dip.”

De dip is niet onoverkomelijk, zegt Lukkes er meteen achteraan. De lijst aan vaste gebruikers – van de bieb tot het ouderenwerk en van fysiotherapie tot logopedie – blijft imposant voor dorpse begrippen. Maar voor een evenwichtige exploitatie is meer nodig. Met name de vergaderruimtes en de ontvangstzalen kunnen extra invulling gebruiken. Om daar schot in te krijgen, heeft Lukkes in haar eerste jaar als beheerder de verouderde  faciliteiten op orde gebracht. “Us presintaasjemooglikheden binne no up-to-date en ek foar de catering jildt: nee is net te keap. Foar eltsenien moat dúdlik wêze: yn De Kompenije kin fan alles.”

Jobbegeaster manier

Met haar oproep probeert Lukkes in eerste instantie de dorpsbewoners zelf tot actie te bewegen. “Doch it op de Jobbegeaster manier: kom mei ideeën en brûk dyn netwurk om ynfolling te jaan oan De Kompenije.” Daarnaast richt ze zich tot maatschappelijke instanties in de regio. Zo vergadert inmiddels het Wetterskip regelmatig in huis en trekt ze aan de gemeente om dat ook vaker te doen. Samen met het bestuur is Lukkes met diezelfde gemeente in conclaaf over de toekomst van het mfg, waarbij onder andere de bestemming aan de orde zal zijn. Die mag wel wat ruimer om de verhuurmogelijkheden uit te breiden en meer commercieel getinte activiteiten te kunnen ontplooien. Te denken valt aan familiefeesten, uitbreiding van de restaurantfunctie, wellicht een eigen kringloopwinkel – activiteiten die de sociaal-maatschappelijke status van De Kompenije versterken. “Wy wolle gjin konkurrint fan in oar wêze.”

Voor de lange termijn wil Lukkes nog wel een stap verder gaan en de opzet van een mfg tegen het licht houden. “Alle doarpshuzen sitte fêst yn in itselde stramien, it jild bepaalt. Eins soene wy meiinoar sizze moatte: meidwaan is belangriker dan de euro’s.” Maar goed, dat is voor later. Eerst zijn de Jobbegeasters zelf aan bod, De Kompenije staat voor alles open.