Nieuws

Dit jaar geen Oerrock

Camera Willy Wilpstra Potlood Renske Woudstra Map Actueel: dossier Corona

Tot 1 juni geen openbare bijeenkomsten. En daarmee vervalt ook Oerrock, de 21ste editie van het muziekfestival in Ureterp zou op 21, 22 en 23 mei gehouden worden. De kaarten waren al uitverkocht.

“We fine it in wiis beslút fan de regearing om eveneminten oant 1 juny te ferbieden. We hienen der al net in goed gefoel by”, zegt Oerrock-voorzitter Sietze Boonstra. “Ten earste wolst it de besikers net oandwaan mei syn allen op in grutte bulte. Mar ek ús frijwilligers net. As organisaasje wolst it hûndert prosint feilich dwaan, yn dy sin bin we opluchte dat it beslút no fallen is.”

Oerrock wordt volgend jaar gehouden op 13, 14 en 15 mei. De gekochte kaarten blijven geldig. “Der sil best minsken teloarsteld wêze dat it dit jier net trochgiet. Mar de reaksjes dy’t we krigen, bin hertferwaarmjend, se begripe it wol.” Op dit moment werkt de organisatie aan het ticketsysteem om gekochte kaarten om te zetten in toegangsbewijzen voor volgend jaar.

Met veel bands waren al contracten gesloten. “Dêr komme we wol út, mei de measten ha we ôfpraat dat it optreden trochskoot nei folgjend jier. De bands bin harren der ek fan bewust dat se de tering nei de nering sette moatte.” Er zijn kleine aanbetalingen gedaan voor bands, geen onoverkomelijk probleem zegt Boonstra. Desalniettemin heeft de festivalorganisatie al veel andere kosten gemaakt. “Dat is wol in oanslach op ús reserves. Mar de ôfrûne jierren ha we genôch opboud om dit op te fangen.”

Uitstel van Oerrock naar later datum dit jaar was geen optie. “We ha 500 frijwilligers. Elk hâldt rekken mei it wykein fan himmelfaart, dan kinst net samar opskowe. En wa seit dat it yn augustus of septimber wol kin? Dêrom ha we foar de feilige wei keazen om der folgjend jier in grut feest fan te meitsjen.”

Via haar website en social media houdt Oerrock de festivalgangers op de hoogte van de exacte werkwijze en informatie rondom aangeschafte tickets.