Nieuws

Extra onderzoek naar kunstgrasvelden

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland laat de ondergrond van vier kunstgrasvelden met rubber infill verder onderzoeken op verontreiniging. Het gaat om de voetbalvelden in Bakkeveen, Lippenhuizen, Gorredijk en Beetsterzwaag.

Het is hoofdstuk zoveel in het wegnemen van iedere twijfel rond eventuele milieuschade van dit type kunstgras. Al bij de aanleg van deze velden klonken er in de gemeenteraad kritische geluiden over het gebruik van rubberkorrels bij dit soort velden.

Vorig jaar deed de Actiegroep ‘Kom van dat gras af’ handhavingsverzoeken bij de gemeente Opsterland, nadat ook in andere gemeente aan de bel was getrokken. De stichting InStreptitus die achter de actiegroep zit strijdt landelijk voor het niet langer gebruiken van rubber en microplastic korrels op kunstgrasvelden. Volgens de stichting zorgen de korrels voor vervuiling van de bermen rond de velden. Bovendien bestaat de kans dat de rubber- en kunststofkorrels door regenwater uiteenvallen en met het regenwater de onderliggende bodem en via de drainage het oppervlaktewater vervuilen.

Volgens de gemeente Opsterland staat buiten kijf dat de velden met rubber infill geen risico’s opleveren voor de volksgezondheid. “We willen echter ook de kans vermijden dat er bodemverontreiniging kan ontstaan. Daartoe nemen we uit voorzorg alle mogelijke maatregelen”,  motiveert wethouder Anko Postma de nu gekozen stap.

Opsterland liet eerder al de bodem en het oppervlaktewater onderzoeken rond de vier kunstgrasvelden. Alleen in Beetsterzwaag is verontreiniging aangetroffen; hier worden binnenkort een strook grond en een sloot gesaneerd. Bovendien zijn inmiddels rond alle vier velden zogenoemde kantplanken en schoonlooproosters aangebracht om eventuele toekomstige verontreiniging van de omgeving te voorkomen.

Het aangekondigde onderzoek is ook geadviseerd door de FUMO, de Friese uitvoeringsdienst voor milieu en omgeving. Met deze maatregelen komt Opsterland ook tegemoet aan het handhavingsverzoek van Stichting Instreptitus en het advies van de Bezwarencommissie Opsterland.

Delen