Nieuws

Heel veel kleuters op De Arke in Nij Beets

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Van de 85 leerlingen op cbs De Arke in Nij Beets zitten er maar liefst 35 in de kleutergroepen. En dat is in verhouding best veel, stelt directeur Willem Jongsma. “We bin bliid mei dizze jonge ynstream, it jout perspektyf foar de kommende jierren.”

De grote instroom van jonge leerlingen is een beetje een inhaalslag van de crisistijd, denkt Jongsma. “We ha gelokkich de romte derfoar en we ha in ekstra juf oanlutsen.” De kleuters maken gebruik van twee lokalen met een tussendeur, groep 1-2 heeft afwisselend samen of apart les. “We ha altyd in protte hannen yn de klas.”

Tablet

De leerlingen zitten op een voorhoedeschool op ICT-gebied, zegt Jongsma. “We wurkje oan moderne kompjûterfaardigheden en mediawijsheid. Groep 5 oant en mei 8 wurket mei DIGIT-po. De juf dy’t dizze lessen jout, stiet ek faak foar de kleuters.” Zo leren de jongste kinderen speels omgaan met programmeren, letters, getallen en hoeveelheden. “En dêr brûke se de tablet en de kompjûter ek al by. It gros fan de bern wurket tsjintwurdich thús meast op in tablet, se bin tige fingerfluch. In soad fan harren wit net mear hoe’t se mei toetseboerd en mûs omgean moatte.” Alle leerlingen in de bovenbouw beschikken over een eigen mini-tablet. De vaardigheid die ze hiermee hebben, bleek ook al heel handig tijdens het onderwijs op afstand.

Dankzij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen de scholen extra geld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. “Dat komt boppe op de flinke reserves dy’t we sels ha.” Mede daardoor zit De Arke in een financieel luxe positie. Die reserves blijven van de school zelf, ondanks de pas ondertekende fusie met  vier andere Opsterlandse christelijke basisscholen. “Dy fúzje hat gjin gefolgen op de wurkflier; op skoallenivo bepale wy ús eigen belied.”

Volgens Jongsma is het een uitdaging om de extra middelen in zetten, omdat er ook al plannen zijn met het eigen geld. “We tinke nei oer nije lesmetoades en materialen en miskien sinnepanielen op it dak. It jild mei ek ynset wurde foar keunst- of kultueredukaasje.” De Arke werkt nu hard aan het opstellen van een schoolscan, verplicht voor het NPO-geld van 700 euro per leerling. De school moet in beeld brengen wat de aandachtsgebieden zijn en hierop plannen maken. “Dat moat foar de simmer klear wêze, de twa moanne dy’t we dêrfoar krigen ha, binne eins te koart.”

‘Belutsen âlders’

De resultaten van de Cito- en eindtoets zijn belangrijk voor de schoolscan. “We bin derefter kaam dat we troch corona in bytsje minder learrindemint ha.” Waarschijnlijk is dat het NPO-geld wordt ingezet voor extra personeel, mocht dat te vinden zijn. De Arke wil ook boventallig personeel aanhouden en betaalt nu zelf een halve fte. “Konkreet is it allegear noch net, we soenen ek ynsette kinne op in programma om âlders ekstra by skoalle te belûken.” Wat ouders betreft, heeft de school niets te klagen, vindt Jongsma: “We ha fijne, belutsen âlders. Wy ha in protte kleuters, dus ek in soad jonge âlders. Dy wolle wol.”

Delen