Nieuws

‘Het is nu tijd voor ja of nee voor Kortezwaag’

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Heel veel smaken zijn er volgens Bart Maats niet in het dossier over de toekomst van Sportcentrum Kortezwaag. Het burgerinitiatief uit Gorredijk heeft in september een plan ingediend bij de gemeenteraad. “Het is een uitgewerkt realistisch plan, het kan juridisch en er is draagvlak.”

Bart Maats draait er niet omheen. “Dit is het plan, hier zit alles in. Dus gemeenteraad, stel je vragen en zeg ja of nee.” De woordvoerder van het mienskipsinitiatief in Gorredijk vindt dat het huidige plan voor de toekomst van Sportcentrum Kortezwaag (zie kader) het maximale is wat de gemeenteraad van de burgers van Gorredijk mag verwachten. “We hebben de historie bekeken, geïnventariseerd wat we met elkaar willen en op een rij gezet wat nodig is. De verdere uitwerking kan niet zonder professionele partijen in te schakelen. Dan moeten we wel weten of de gemeenteraad deze koers steunt.”

Besluitvorming over het plan vindt pas in februari volgend jaar plaats (zie kader). Tot teleurstelling van de initiatiefnemers. Maats: “We wachten al zo lang. Ons plan met het stichtingsmodel is al sinds vorig jaar bekend. De ambtenaren, de wethouder en gemeenteraad zijn meerdere keren geïnformeerd. Als er vragen, twijfels of onduidelijkheden zijn, dan hadden wij dat graag eerder gehoord.”

De Opsterlandse gemeenteraad gaf het dossier rond Sportcentrum Kortezwaag en De Skâns in 2019 terug aan de mienskip van Gorredijk. Eerder dit jaar besloot De Skâns uit het gezamenlijke mienskipsinitiatief te stappen. Volgens Maats heeft dat het proces niet veranderd, misschien juist vereenvoudigd. “Het gaat nu alleen om Kortezwaag, daar is de nood ook het hoogst.”

Maats, in het dagelijks leven huisarts, houdt graag het uiteindelijke doel van de vrijwilligers uit het dorp voor ogen. “Een goede sportaccommodatie voor de gezamenlijke sportverenigingen van Gorredijk. Het hele overheidsbeleid, landelijk en lokaal, is gericht op preventie, op gezonder leven en gezond oud worden. Wil je als overheid dat wij gezond leven, dan moet je daar ook de mogelijkheid voor geven. De huidige sportaccommodatie in Kortezwaag voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, onder andere door jaren achterstallig onderhoud. De tijd van woorden is voorbij. De tijd voor daden is gekomen. De bal ligt nu bij de gemeenteraad.”

Maats voegt er nog een element aan toe. “De manier waarop de gemeenteraad dit voorstel oppakt, gaat ook over vertrouwen in de mienskip, hoe een gemeente luistert naar haar inwoners. Wij zijn op pad gestuurd zonder duidelijke voorwaarden. We hebben ons ingespannen omdat we samen in Gorredijk iets moois willen neerzetten. Zodat we samen, laagdrempelig kunnen sporten. Nu is het tijd voor een besluit. We kunnen niet langer wachten.”

Raadsbehandeling

Het voorstel van de Mienskip Gorredijk is ingediend bij de Opsterlandse gemeenteraad. Op maandag 29 november gaan de initiatiefnemers met de gemeenteraad in gesprek over het plan. Het college van B en W neemt niet deel aan dit gesprek. De raad heeft het college om een advies over het plan gevraagd, dat komt pas in januari. In de oriënterende vergadering van 31 januari staat het voorstel opnieuw op de agenda, inclusief het collegeadvies. Dan is er ook de mogelijkheid om in te spreken. In de raadsvergadering van 14 februari valt vervolgens het besluit.

Drie opties voor Kortezwaag

Het projectplan van de Mienskip met Sportcentrum Kortezwaag telt op dit moment drie opties. In het basisplan wordt het achterstallig onderhoud aan de bestaande sporthal Kortezwaag weggewerkt en komt er een nieuwe tweede hal van 1.470 m2. In de tweede optie wordt de bestaande hal gerenoveerd en verduurzaamd en komt er een nieuwe hal van 1.470 m2. De derde optie gaat uit van sloop van de bestaande sporthal en de bouw van twee nieuwe sporthallen (1.470 en 2.025 m2). De drie opties, inclusief de bijbehorende prijskaartjes, moeten nog verder worden uitgewerkt.

Kortezwaag en het stichtingsmodel

Het voorstel van de initiatiefgroep vanuit de mienskip van Gorredijk gaat uit van een stichtingsmodel voor de toekomst van Sportcentrum Kortezwaag. Wat houdt dit in?

Stichting van Mienskip
Het model gaat uit van een op te richten stichting vanuit de mienskip, het is een vorm van privatisering. Deze stichting neemt het hele proces van planvorming, opdracht, investering, financiering, exploitatie en onderhoud van de accommodatie voor haar rekening. Door het project ‘in eigen handen’ te nemen, kan het sneller worden gerealiseerd. De stichting wordt gevormd door de Mienskip Gorredijk. Zij bepalen samen het bestuur en het beleid. Grote beslissingen worden aan de mienskip voorgelegd.

Positie Van Wijnen
De Kopgroep van de Mienskip Gorredijk wil bouwbedrijf Van Wijnen Gorredijk inschakelen voor de ontwikkeling en realisatie van de accommodatie. De Stichting Waarborgfonds Sport controleert de opzet van de investering en financiering en toetst of deze overeenkomen met actuele marktprijzen. Ook kijkt het Waarborgfonds of de exploitatie reëel is. Huurprijzen van ruimtes in de accommodatie zijn marktconform en afgestemd op tarieven elders in het land.

Rol gemeente
De Mienskip Gorredijk heeft de regie over het hele project, maar houdt rekening met de wensen van de gemeente. Opsterland kan via een eigen projectleider toezicht houden op het proces. De gemeente heeft ook een stem in het selecteren van een exploitant en maakt vervolgens met de exploitant afspraken over het aanbod van diensten en de bijbehorende tarieven.

Financiering
Normaalgesproken draagt de gemeente Opsterland honderd procent van de financiering van een dergelijk project. In dit model zorgt de stichting zelf voor de financiering bij een Nederlandse bank. De gemeente hoeft geen euro te investeren in de realisatie van het project. Alle prijsrisico’s in de bouw zijn voor Van Wijnen. De gemeente Opsterland wordt wel gevraagd voor 80 procent borg te staan voor de financiering in het geval de exploitatie in de problemen komt. De stichting staat dertig jaar garant voor de exploitatie, maar vraagt wel een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente. De hoogte van die bijdrage is nog afhankelijk van de verdere planvorming. De exploitatiebijdrage vervangt in het bijzonder de kapitaallasten en daarnaast de kosten voor eigendom, beheer en onderhoud van het Sportcentrum Kortezwaag zoals die nu op de gemeentelijke begroting staan (nu jaarlijks 130.000 euro).

Ervaringen elders
Het voorgestelde stichtingsmodel is niet nieuw, het is onder andere al toegepast bij de sporthal Nijlân in Leeuwarden. Het model is ook juridisch getoetst. Met deze constructie heeft de gemeente geen aanbestedingsplicht en is er ook geen sprake van ongeoorloofde staatssteun.

 

Delen