Sa! yn petear mei

Iedereen is gebaat bij veilige werkplek

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Preventie is een veelgebruikte term bij de circa zestig medewerkers van Medprevent. Bij het in kaart brengen en beheersen van risico’s op de werkplek, bij het terugdringen van verzuim binnen organisaties en bij het snel ingrijpen via de Bedrijfshulpverlening (BHV) als er iets misgaat.

Verspreid over het hele land geeft Medprevent BHV-cursussen op circa zestig locaties. “Wy binne dêrmei ien fan de grutste oanbieders”, vertelt Janneke Hoitinga. Het is een lastige markt met veel aanbieders en het maakt voor de BHV’er in principe niet uit waar en bij wie hij de jaarlijks verplichte herhalingscursus volgt. “Mar wy ha in sterke marketing, dat skeelt.” Daarnaast verzorgt Medprevent BHV-cursussen binnen bedrijven, de incompanytrainingen. Trainingen op maat, toegepast op de situaties die bij deze organisaties kunnen optreden. “Us trainers binne dêr hiel kreatyf yn, dat hâldt de BHV’er ek entûsjast.”

Supermarktketen Aldi gaf in 1997 de grote impuls voor de cursussen Bedrijfshulpverlening bij Medprevent. “Myn heit Seakle sei dat hy dat wol foar harren regelje koe. Sy binne noch hieltyd klant.” Bedrijfsarts Seakle Hoitinga was een paar jaar eerder (1993) met Medprevent begonnen. Met aan de Trijehoek in Lippenhuizen kantoor aan huis. Janneke: “Dat wie nêst it kantoar fan no, op it plak wêr’t ik opgroeid bin en no ek wer wenje. Us famylje buorke generaasjes lang op dizze lokaasje.”

Circa zestig procent van de activiteiten draait om veiligheid. Naast BHV is Medprevent sterk in het opstellen van de voor ieder bedrijf met medewerkers verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Bedoeld om risico’s op de arbeidsplek te beheersen. “Yn de praktyk hat mar de helte fan de bedriuwen dat goed foar elkoar.” Maar Janneke ziet wel dat ondernemers steeds meer oog krijgen voor duurzaamheid en dus ook voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. “It is in algemien belang dat minsken mei plezier nei harren wurk geane. In arbeidsplak moat feilich en sûn wêze.” Volgens Janneke worden mensen steeds ouder, maar stijgt de gemiddelde leeftijd waarop ziekte en gebreken optreden, niet mee. “Wy moatte wol langer wurkje, dus is it noch belangriker dat wurk bydraacht oan de sûnens.”

De andere veertig procent van de activiteiten van Medprevent is gericht op de Arbodienst: verzuimbegeleiding en medische keuringen. Ook hier staat preventie voorop. Volgens Janneke is veel verzuim het gevolg van gedrag, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het gaat dan onder andere om de drempel om ziek te melden, maar ook hoe een werkgever omgaat met medewerkers die thuis zitten. “Dêr kinne je as bedriuw op stjoere. En dêr hat elkenien belang by.” Voor de werkgever is er een financiële component, verzuim is duur. Terugdringen van het verzuim met een half of heel procent scheelt veel geld. “Mar jild mei net de ienichste motivaasje wêze.” Een goede relatie tussen organisatie en Arbodienst is belangrijk. “De grutste effekten ûntsteane at je goed witte wat der spilet en wat dêroan te dwaan is. Wy moatte ússels weromfertsjinje. De kost giet foar de baat, mar hieltyd mear bedriuwen en organisaasjes sjogge dat.” medprevent.nl