Nieuws

Ingezonden: Droogte en beregening

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

In Sa! van 1 augustus las ik over de verontwaardiging van akkerbouwers uit Hoornsterzwaag dat er met de huidige droogte voor overdag een regenverbod ingesteld was voor alle boeren. Uitzondering was er voor bollenteelt, boomkwekers en glastuinbouw.

Navraag bij het waterschap leerde me dat die teelten wegens “economisch belang” voorrang hadden bij het beregenen. Ik kan mij wel voorstellen dat duurzaam geteeld goed voedsel voorrang heeft bij de verdeling van water bij deze droogte. Maar lelieteelt is een luxeproduct en geen voedsel. Duurzaam is de productie niet. Sterker, de teelt wordt regelmatig met gif bespoten en is slecht voor de kwaliteit van (drink)water en bodem. Mij lijkt de beslissing deze teelt voorrang te geven bij waterschaarste nogal dubieus. Het economisch belang van de niet duurzame teelt van enkelen telt hier kennelijk zwaarder dan het algemeen belang van velen! De verontwaardiging van de andere boeren is goed te begrijpen. Nu nog een duurzame lelieteelt, voor een beter milieu!

Pim Baldee
Oldeberkoop