Nieuws

Ingezonden: Gemeenteraad, toon moed en wijsheid

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Telkens weer suggereert het college van B en W dat de ‘mienskip’ nauw is en wordt betrokken bij de plannen voor het nieuwe mfa in Gorredijk. Hier is sprake van een ernstig misverstand.

Zo suggereert het college dat vertegenwoordigers van alle gebruikers van de Skâns nauw betrokken zijn bij de beoogde inrichting en nieuwbouwplannen van de Skâns en dat de gebruikers hebben ingestemd met de voorgestelde nieuwbouwplannen. Tijdens een gesprek dat wij onlangs met een vertegenwoordiger van de gemeente voerden is deze stelling nogmaals bevestigd.

Na ontvangen signalen organiseerden wij een overleg met vertegenwoordigers van de gebruikers. Dat heeft onze vermoedens bevestigd: er is pertinent géén instemming van de gebruikersgroepen. De gebruikers zijn zeer kritisch over de gang van zaken, geven aan nimmer gevraagd te zijn naar hun standpunt, zijn onwetend van de genomen stappen en voorzien grote bezwaren bij een eventuele verplaatsing.

Een tweede misverstand is de suggestie dat de ‘mienskip’ nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de plannen. De mienskip is voor voldongen feiten gesteld! Pas nadat de raad instemde met de vergaande plannen is de klankbordgroep (met alleen een vertegenwoordiging van de omwonenden en PB Gorredijk) in het leven geroepen. Wij roepen de gemeenteraad op moed en wijsheid te tonen. Neem de meningen en wensen van de inwoners van Gorredijk serieus en herzie, ook gelet op de huidige ontwikkelingen rond BHS en De Treffer, óók de plannen voor de Skâns. Renoveer het bestaande gebouw zodanig dat het daarmee voldoet aan de huidige eisen van de tijd en vervolgens weer minimaal 25 jaar ‘mee kan’.

Gerard Rooker
Actiecomité ‘Dizze Skâns moat bliuwe’