Nieuws

Ingezonden: Politiek over natuur en landschap

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra Map Gemeenteraadsverkiezing 2018

Als Natuerferiening zijn wij benieuwd naar de plannen van de partijen met betrekking tot natuur, landschap en milieu. Tijdens een bijeenkomst in Bakkeveen bleek noch Plaatselijk Belang noch een van de partijen hieraan prioriteit te verlenen. Het belang van biodiversiteit is kennelijk aan allen voorbij gegaan, hoewel dit juist het allerbelangrijkste is. Zonder schoon drinkwater en voedsel is er geen leven mogelijk! Wel werd er aan duurzaamheid prioriteit toegekend, vooral aan energie en voedsel. Daarom een blik op de partijprogramma’s zelf.

De collegepartijen én VVD en BAS blijken natuur en landschap vooral te beschouwen als bron van inkomsten voor agrarische ondernemers en recreatie-ondernemers. Inmiddels weten wij waar ons dat heeft gebracht. Deze partijprogramma’s laten we daarom buiten beschouwing. De overige partijen doen dat anders: zij verwoorden het belang van natuur en landschap op zichzelf, los van commercie.

De FNP is bezorgd over biodiversiteit: geen insecticiden of bestrijdingsmiddelen meer. Bermen ecologisch beheren: maaien en maaisel afvoeren (financiering onduidelijk). Agrarische bedrijven: rekening houden met milieu, natuur en landschap. Geen nieuwe bedrijventerreinen. Bij verkeersvoorzieningen rekening houden met landschap. Lichthinder bestrijden, in het groen geen ruimte voor opslag van afval, zonnepanelen liever op daken van gebouwen. Iets over schoon milieu.

De PvdA: ecosystemen in stand houden, duurzame landbouw en een leefbaar platteland, aandacht voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu en landschap. Agrariërs: natuur creëren en overgaan naar duurzame landbouw; goed voor biodiversiteit en behoud van cultuurlandschap.

D66 ziet natuur en landschap teloorgaan door de agrarische monocultuur, terwijl melkveehouders nauwelijks een boterham verdienen (bulkproducten tegen lage prijzen, voor 70% voor de wereldmarkt). Niet langer lijdzaam toekijken, maar helpen bij de ombuiging naar duurzame bedrijfsvoering. Concrete plannen. Maar ook: zonneparken op de grond, naast zonnepanelen op daken.

Opsterlanders-Groen Links (OGL): minder schaalvergroting in de landbouw, geen mega-stallen, ruimte voor dieren buiten. Biologische landbouw, multifunctionele bedrijven. Biodiversiteit vergroten ook in openbaar groen. Onkruid milieuvriendelijk bestrijden. Bermen maaien en maaisel afvoeren (niet aangegeven hoe te financieren). Landschappelijke waarden belangrijk: gebiedsinrichting Koningsdiep versnellen, de vergaderingen van de gebiedscommissie openbaar. Oude bomenlanen behouden. Bomenbeheerplan maken! Aanplant van openbaar fruit. Natuur- en milieueducatie. Meer subsidie voor Fûgelhelling. Aandacht voor waterkwaliteit, schone bodem, lichtvervuiling, (zwerf)afval. Liever een bloeiende gemeente dan een groeiende gemeente. Liever investeren in een groene sociale samenleving dan in prestigeprojecten.

Aan het onderdeel cultuurhistorie, één van de identiteitsdragers van onze gemeente, gaan de partijen allemaal voorbij. Groen Links/OpsterLanders is meer regionaal gericht dan de PvdA, FNP en D66, maar ook deze partijen geven groen, natuur en landschap een duidelijke plaats.

Wie bij zijn stem het belang van natuur, landschap en milieu zwaar wil laten wegen, kan met deze informatie hopelijk beter gemotiveerd een keuze maken. Meer informatie op natuur-Bakkeveen.nl