Nieuws

‘Jongvee’ te plak in De Finne

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De Finne is de nieuwe naam voor de samenwerkingsschool in Beetsterzwaag. Een passende naam aldus bedenker Jelle Terluin. “De school wordt straks gebouwd achter De Buorskip. Dat was vroeger een boerderij. Een finne is het weiland voor jongvee. Jullie zijn het jongvee van Beetsterzwaag.”

Maandagmorgen onthulde wethouder Libbe de Vries de nieuwe naam. De Finne is ontstaan door fusie van cbs De Paedwizer en obs De Trime. Tot de nieuwbouw klaar is, gaan de kinderen naar school in het pand van De Paedwizer aan de Fockema Andreaelaan. “We hoopje dat mei twa jier de nije skoalle klear is”, zegt interim-directeur Cees Dijkstra. Een leuk uitvloeisel van de fusie en nieuwbouw is dat de school inmiddels met de bibliotheek in gesprek is over volledige integratie van de bieb in school.

Zo’n eerste schooldag na de vakantie is best weer spannend weet wethouder Libbe de Vries. “Voor sommigen van jullie is het zelfs nog spannender omdat ze naar een nieuwe school gaan. Deze nieuwe school is voor alle kinderen van Beetsterzwaag”, waarna de wethouder het naambord onthult in bijzijn van alle kinderen, ouders en andere belangstellenden.

Naast een nieuwe naam, kreeg de school ook een nieuw kleurrijk logo, ontworpen door Pieterdien Valk. Het logo verbeeldt de eigen ruimte/plek en de verbondenheid met anderen. De kleuren staan voor onder andere groei, wijsheid, persoonlijk geluk en een beetje groen van een finne, het grasland waar alles zich afspeelt.

De fusie van De Paedwizer en De Trime is niet ingegeven door krimp maar ontstaan vanuit de behoefte van ouders, schoolteams en schoolbesturen. Het doel is om een robuuste, eigentijdse samenwerkingsschool te creëren. De school start met 263 kinderen. Cees Dijkstra: “We ha ek in groep hjirneist bij Kinderwoud. Dat is de 0-1 groep.” Kinderen uit deze groep stromen gedurende het hele jaar traploos in op de basisschool. “Dat is logysker en makket de oergong foar it bern makliker. Mar ek op skoalle ha we soksoarte groepen, bygelyks groep 1-2 en 2-3.” Sinds 1 augustus valt de school bestuurlijk onder Stichting Comprix.