Cultuur

Junglekoarts, het iepenloftspul van Siegerswoude

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Voor het nieuwe iepenloftspul in Siegerswoude ontdekt het publiek een verborgen pareltje in eigen dorp. En dat ligt een stuk dichter bij huis dan Zuid-Amerika, waar de familie Van der Veer in Junglekoarts de meest gekke avonturen beleeft.

Dat is nog eens een verrassing op de rustieke camping De Sieghorst. De campinggasten krijgen op zaterdagochtend bij de koffie zo maar het gebrul van een gorilla erop toe. Een gorilla op Zweedse klompen. Het kan allemaal bij de repetities van Junglekoarts, het iepenloftspul van Siegerswoude. De organisatie heeft op de camping een pareltje van een locatie gevonden. “Dit sil ek foar in soad ynwenners fan it doarp in ferrassing wêze”, schat regisseur Elske Klooster in. Dat geldt niet voor Elske zelf. Ze woont om de hoek.

Elske Klooster.

De dichte bosjes rond een waterplas gecombineerd met open veld. Veel mooier kun je het niet vinden als een iepenloftspul  zich afspeelt in de jungle. De voorstelling begint echter op de camperplaats van de camping, straks ingericht als Zuid-Amerikaanse dorpsmarkt. Het is de plek waar de familie Van der Veer zich in de nesten werkt (zie kader). Na de schermutselingen op de markt trekken spelers en publiek samen verder het terrein op.

Vijf jaar geleden had Siegerswoude de primeur van een eigen iepenloftspul. ‘Fort Mustang’ werd een succes. Regisseur Elske Klooster kreeg de afgelopen jaren regelmatig opmerkingen over hoe mooi de dorpsbewoners het hadden gevonden. Siegerswoude heeft maar eens in de vijf jaar feest, de roep om opnieuw een iepenloftspul was groot. Dat kan in Siegerswoude eigenlijk niet zonder Elske Klooster. Ze is vertaalster, bewerker, regisseur, pr-functionaris en productieleider in één persoon gebundeld. “In moaie tiid mei-elkoar, dat is ús belangrykste doel. En it soe moai wêze at de toanielferieniging mei troch it iepenloftspul de poaten wer wat ûnder it gat kriget.” Net als in veel dorpen heeft ook de toneelvereniging in Siegerswoude het moeilijk. Afgelopen winter was er geen voorstelling. Met het oog op het iepenloftspul verklaarbaar, maar ook voor komend winterseizoen is er nog geen stuk. “Alles wat hjir meidocht komt út it doarp. Der is ek in soad jeugd by. Wa wit?”

Junglekoarts sluit aan bij het thema van het dorpsfeest: ‘Sigerswâld, besjoch it ris fan de oare kant.’ Elske vindt het een mooi thema. “Wy ha it letterlik naam. Sigerswâld is in hiel útgestrekt doarp, dat foar in soad bewenners noch geheimen genôch hat.”

‘Wy misse de skoallen’

Sietse Bouma kruipt in Junglekoarts in de rol van Bert. Hij speelt al jaren toneel, de laatste jaren vooral bij de toneelvereniging in Bakkeveen en twee jaar geleden ook nog bij het Iepenloftspul Opsterlân in Beetsterzwaag. “It soe moai wêze at wy sa it toaniellibben yn Sigerswâld ek wer wat omheech krije kinne.” Siegerswoude is een mooi, maar ook een uitgebreid dorp zonder echt duidelijke dorpskern, de 800 inwoners wonen dan ook verspreid. “Minsken witte oan de iene kant fan it doarp net wat er oan de oare kant te dwaan is.” Sietse wijt dat onder andere aan het verdwijnen van de basisscholen uit het dorp. Nadat een samengaan van de openbare en de christelijke school niet mogelijk bleek, verdween de basisschool uit het dorp. “En dat wie wol in plak wêr’t minsken elkoar tsjinkamen. No fleant elk in oare kant op. Ik fyn echt datst dat fernimme kinst yn it doarpslibben.” Het dorpsfeest brengt mensen vanaf alle kanten van het dorp weer bij elkaar. “Wy fiere mar ien kear yn de fiif jier feest. Dan moat it ek goed. At it in kear oerslacht, bin je fuort tsien jier fierder.”

Junglekoarts

Junglekoarts is skreaun troch de Belgyske toanielskriuwer Mauritz Keyzer. Regisseur Elske Klooster soarge sels foar de Fryske oersetting en de bewurking ta iepenloftspul.

Sintraal yn it stik stiet de famylje Van der Veer. Mem Leonora hat it krop aardich heech. Se wol net achterbliuwe by har freondinnen en boekt foar har húshâlding in fakânsje yn in fiifstjerrenhotel yn Súd-Amearika. Om heit Bert hie in kamping yn Drinte it ek wol dwaan kind, mar hawar, hy skikt him wol. En Leonora fynt dat har mem ek mei moat. Ek dat hie om Bert net hoecht, mar hy hopet dat it âld fel oan de oare kant fan de wrâld bliuwe kin. At it hiele selskip op in doarpsmerke tahâldt, fleant Leonora út de bocht. Se misledigt de president en de hiele famylje kriget in milysje achter harren oan. Se flechte de jungle yn, wêr’t ek nochris indianen en rebellen opdûke. In hiel aventoer.

Kaarten

Junglekoarts wurdt spile op 26, 27 en 28 juny (20.30 oere). Lokaasje: Camping De Sieghorst Sigerswâld. Kaarten binne te besetten fia junglekoarts@gmail.com of oan de kassa fan Arob Antennebouw, Foarwurk 39-K. Entreeprizen: 12,50 euro; bern o/m 16 jier 7,50 euro.