Serie Hier is het feestje

Kaatsfeest aan de Compagnonsvaart

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Het TDF-kaatstoernooi tussen naburige dorpen op het boerenland aan de Compagnonsvaart oogt als een gemoedelijk onderonsje. “Dat is it ek, mar wol mei it mjitlint derby. Wy binne fansels Friezen.”

De kaatswedstrijden van de tiende Wylde Wâldpartij in Lippenhuizen zijn zaterdagmiddag nog maar amper begonnen of het vuur brandt al in de bak waarboven het speenvarken aan het spit komt te draaien. “Wy slute altyd ôf mei in bierke en in hapke, mar dizze kear dogge we wat ekstra’s”, zegt TDF-voorzitter Jan de Vries. De ‘neisit’ laat voorlopig nog even op zich wachten, de deelname aan het Liphúster kaatsfeestje is groot. Maar liefst 22 parturen gaan vanmiddag de strijd aan, waaronder vier damestrio’s. De kaatsers komen onder andere uit Jubbega, Mildam, Drachten en Grou. Vanwege de sloten aan weerszijden van het toernooiveld overlappen de drie wedstrijdperken elkaar enigszins, maar daar doet niemand moeilijk over. “It stik lân is no ien kear net grutter.”

Uit vorm

Koop Scholten loopt op zichzelf te foeteren. De 82-jarige kaatser uit De Wilgen heeft zojuist een ogenschijnlijk makkelijk te keren bal gemist. “It is myn dei net, ik bin út foarm.” Met de opslagen wil het ook het al niet lukken. “Wy ha de wyn yn de rêch. Moatst de wyn krekt tsjin ha, dan kinst it baltsje effekt meijaan.” Evengoed is Koop niet ontevreden met het verkoelende windje op deze zonovergoten dag. De nestor staat vanmiddag met ploeggenoten in het perk die zijn zoon en kleinzoon zouden kunnen zijn. “Dat is sa moai oan it keatsen, kinst it dyn hiele libben dwaan.”

Koop Scholten.

Sybren Visser uit Lippenhuizen heeft nog zestig jaar voor de boeg als hij de kaatsloopbaan van Koop Scholten wil evenaren. Met het partuur van Heerenveen behaalde Sybren dit jaar de tweede plek op het Nederlands kampioenschap. Heeft hij als talentvol bondskaatser dan wel wat te zoeken bij TDF? “Lippenhuzen is myn doarp en by keatsen giet it ek om de gesellichheid. Mar fersin dy net, der dogge fan ‘e middei betûfte keatsers mei. Klaas Berkenpas fan Grou bygelyks is âld PC-winner.” Sybren en zijn broer leerden het kaatsen van heit Sikke, die van ‘de klaai’ komt. “Wy wiene de ienichste jonkjes op de basisskoalle dy’t keatsten. Wy namen wolris in beker mei om der wat oer te fertellen, mar it is nea slagge om oare bern ek entûsjast te krijen.”

In de ban

TDF doet dan ook niet aan jeugdkaatsen, vertelt voorzitter De Vries. “Dat hat net safolle sin. Keatsen yn de Wâlden is foaral in spultsje foar âlde mannen, sa as by ús. Al binne yn guon doarpen de famkes opkommen.” De Vries raakte zelf in de ban van het spel door buurman Jelte, wiens wortels in Pingjum liggen. “Mei seis man binne we samar wat begûn as der in stikje lân frij kaam nei it meanen.” Inmiddels telt TDF vierentwintig leden en draait de vereniging mee in het circuit van het federatiekaatsen, met zes keer in het seizoen de Wylde Wâldpartij. “It giet der ongedwongen oan ta, eltsenien dy’t meidwaan wol docht mei. Nivo is net sa belangryk.” De Vries wijst naar het perk van de B-parturen. “Sjoch mar nei Wieger. Dy hat in poerbêste opslach yn hûs, mar hy rint foar gjin meter.”