Nieuws

Kandidaten uit regio over deverkiezingen

Potlood Arend Waninge

Op woensdag 20 maart mogen we weer naar de stembus. Dit keer om de leden te kiezen die de komende vier jaar samen de Provinciale Staten van Fryslân gaan vormen. Belangrijke verkiezingen, maar zeker niet alleen omdat indirect de samenstelling van de Eerste Kamer op het spel staat.

De provincie speelt een grote rol in een aantal belangrijke dossiers: de inrichting van het landschap, de ontwikkeling van de landbouw, de energietransitie en de infrastructuur. Sa! vroeg de hoogstgeplaatste kandidaten uit haar verspreidingsgebied te reageren op een aantal stellingen.

Stellingen

Landbouw
1. Fryslân stuurt ruimtelijk aan op biologische, natuurinclusieve landbouw
2. Fryslân begint met de vernatting van de veenweidegebieden

Energietransitie
3. Fryslân krijgt een provinciaal energiefonds waar lokale energiecoöperaties geld kunnen lenen voor investeringen
4. Fryslân staat ‘kleine’ windmolens toe
5. Fryslân handhaaft het huidige beleid voor lokale zonnevelden

Infrastructuur
6. De spoorlijn Groningen-Drachten-Heerenveen-Lelystad is een must
7. Fryslân handhaaft de huidige toewijzing van woningcontingenten

 

Jacob van der Hoek (Bakkeveen)

SP
Huidig aantal zetels: 5
Plek op de lijst: 3
fryslan.sp.nl

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja
 5. Draagvlak moet belangrijker zijn dan afstand tot de bebouwing
 6. Ja
 7. Ja

Marten Dijkstra (Oldeboorn)

VVD
Huidig aantal zetels: 5
Plek op de lijst: 3
vvd.frl

 1. Ja, maar niet specifiek biologisch. De markt en daarmee de consument stuurt het aanbod. Verdienmodel en handelingsperspectief voor de boeren moeten voorop staan. Geen ‘one size fits all’-oplossing. Vrijheid om te ondernemen op de manier die de ondernemer het beste past en waar een markt voor is.
 2. Nee, mits voldaan wordt aan toekomstperspectief en een goed verdienmodel voor de boeren. Dit kan met gebiedsgerichte van onderop-projecten zoeken naar integrale oplossingen voor regionale en maatschappelijke vraagstukken. Het betreft een complete systeemwijziging voor het gehele platteland. Het is een opgave voor zowel boer als burger.
 3. Deze is er al, hetFûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE).
 4. Ja, Fryslân staat ‘kleine’ windmolens toe met een nokhoogte van 15 meter.
 5. Geen zonneweides op landbouwgrond, dat staat ook haaks op discussies rond biodiversiteit en ‘landschapspijn’.
 6. De VVD heeft recent een motie hieromtrent aangenomen gekregen.
 7. Nee, wanneer een mienskip met een goed toekomstplan komt voor hun dorp/stad/regio, dan moet de provincie hier pragmatisch mee omgaan.

Rendert Algra (Jubbega)

CDA
Huidig aantal zetels: 9
Plek op de lijst: 7
cda.frl

 1. Nee, allemaal biologisch is een illusie. Nu is het aanbod al groter dan de vraag. Natuurinclusieve landbouw is wel een voorwaarde. Toen ik 5 jaar geleden ‘Maatschappelijk Verantwoord Boeren’ voorstelde, waren de meeste boeren tegen. Nu nemen ze zelf initiatieven.
 2. Ja, in goed overleg met de boeren zoeken naar nieuw maatwerkgebruik van veenweidegebieden. In delen starten met vernatting zal daarbij horen.
 3. Ja, lokale energiecoöperaties dienen gefaciliteerd te worden.
 4. Ja, kleine (solitaire) windmolens van maximaal 15 meter toestaan.
 5. Nee, zonneweiden in principe niet op agrarische grond maar op percelen met bestemming werken/industrie en langs bijvoorbeeld wegen. Verder inzetten op innovatieve nieuwe technieken.
 6. Ja, het CDA is voor een robuustere en snellere treinverbinding met Fryslân. Een hogesnelheidslijn als internationale spoorverbinding met een stop in Fryslân is nodig.
 7. Ja, maar creatieve initiatieven moeten meer gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld experimenteren met tijdelijke, flexibele woningen om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen.

Romke de Jong (Gorredijk)

D66
Huidig aantal zetels: 2
Plek op de lijst: 1
friesland.d66.nl

 1. Natuurinclusief boeren, zonder mestoverschotten, zorgt voor een duurzame toekomst voor onze sterke landbouwprovincie. Dat hoeft niet per se biologisch te zijn.
 2. Ja, in samenspraak met de omgeving. Om CO2-uitstoot te beperken is dit nodig. Samen moeten we kijken naar compensatie voor de agrariërs om zo hun toekomst veilig te stellen.
 3. Ja, lokale energiecoöperaties verdienen alle ruimte als er draagvlak in de omgeving is. Energiecoaches kunnen helpen om samen met huiseigenaren besparingen en investeringsmogelijkheden te onderzoeken. Wij stellen: zonnepanelen op elk dak!
 4. Ja, om draagvlak voor de grote energietransitie te houden, kunnen dorpsmolens een mooie oplossing zijn. Het dorp deelt de lusten en de lasten.
 5. Nee, eerst zoveel mogelijk panelen op daken. Lokaal gedragen energiecoöperaties moeten daar zelf keuzes in kunnen maken. Dorpen verdienen inspraak bij grote zonnevelden.
 6. Een nieuwe en snelle verbinding van Amsterdam naar Duitsland over Drachten en Groningen is nodig. Voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. En om mensen vanuit de Randstad een alternatief langs de lijn te bieden. Het helpt de toenemende woningnood en de vergrijzing aan te pakken.
 7. Nee, we moeten rekening houden met krimp en daar flexibeler mee omgaan. Woningen moeten duurzaam en toekomstbestendig zijn. Ieder dorp verdient maatwerk voor zowel jong als oud.

Erik de Groot (Beetsterzwaag)

PvdA
Huidig aantal zetels: 7
Plek op de lijst: 9
friesland.pvda.nl

 1. De PvdA heeft veel waardering voor de boeren en wil hen graag helpen om op respectvolle wijze hun bedrijfsvoering te laten ontwikkelen in harmonie met een divers landschap en de klimaatopgaven die ons land kent.
 2. Verdroging van het Friese landschap verhoogt CO2-uitstoot en draagt bij aan terugloop van weidevogels en insecten. Een verarming van het landschap en slecht voor milieu en klimaat.
 3. Ja
 4. Ja
 5. De PvdA ziet zonnepanelen bij voorkeur zoveel mogelijk op daken van gebouwen en bedrijven en hecht aan het ondersteunen van lokale initiatieven als energiecoöperaties.
 6. Friesland is een krimpregio. Om ervoor te zorgen dat jongeren zich niet genoodzaakt voelen omwille van werk uit de provincie te verhuizen is een snelle verbinding met de rest van het land, waaronder de Randstad, noodzakelijk.
 7. De PvdA wil nieuwe vormen van wonen om Fryslân een aantrekkelijke woonprovincie te laten zijn en de jeugd in de dorpen te behouden. Hier zou een provinciale huisvestingsverordening een bijdrage aan kunnen leveren.

Ate Eijer (Jobbegea)

FNP
Huidig aantal zetels: 4
Plek op de lijst: 16
fnp.frl

 1. Us lânbou moat feroarje nei biologysk, mar dan wol mei de boeren, dy moatte dit sels beslisse.
 2. Minder CO2 en mear greidefûgels
 3. Bygelyks troch doarpsmûnen op see del te setten; dêrmei kinne alle doarpen profetearje en it lânskip bewarre bliuwe.
 4. Dy ferpeste it lânskip en drage net echt by oan de enerzjytransysje.
 5. Earst en sa folle mooglik op dakken.
 6. Mar net ten koste fan it hjoeddeistige iepenbier ferfier.
 7. Mear romte om te bouwen op de doarpen is needsaaklik foar in leefber plattelân.

Jochem Knol (Beetsterzwaag)

GrienLinks
Huidig aantal zetels: 1
Plek op de lijst: 4
grienlinks.nl

 1. De teruggang en het herstel van de biodiversiteit moet worden aangepakt. Wij willen onze (weide)vogels en insecten terug. Bij dat proces moeten we de boeren betrekken.
 2. Door de lage peilen ontstaat er schade aan gebouwen en wegen. Wie betaalt de schade aan funderingen van woningen? Doordat er veen ‘verbrandt’, komt er enorm veel CO2 vrij. De natuur wordt onherstelbaar beschadigd en het Wetterskip betaalt steeds meer om droge voeten te houden. De peilen moeten omhoog en samen met de boeren gaan we op zoek naar beter grondgebruik.
 3. Als de opbrengsten ten goede komen aan de mienskip.
 4. De molen in Reduzum is het voorbeeld van hoe dat moet.
 5. ​Ja. Voorwaarde is inpassing in het landschap, draagvlak bij de omwonenden en de opbrengsten niet alleen voor grote (buitenlandse) investeerders.
 6. Om de klimaatproblemen tegen te gaan en de biodiversiteit te bevorderen is het beter te investeren in spoorwegen dan in wegen.
 7. Als er vraag naar is moet ook in de dorpen gebouwd worden om de leefbaarheid van de dorpen te behouden en jongeren en ouderen een goede woning aan te kunnen bieden, zoals tiny houses.

Age Hartsuiker (Jubbega)

Provinciaal Belang Friesland
Huidig aantal zetels: 0
Plek op de lijst: 3
provinciaalbelangfriesland.nl

 1. Alles naar aard en schaal, de (bio)boer (ondernemer) moet zijn eigen kansen kunnen pakken, hij of zij weet heel goed hoe om te gaan met natuur en bedrijf.
 2. Ja, de verdroging moet geen Groninger toestanden opleveren. Vernatting is belangrijk voor de natuurontwikkeling en vogelstand. Er is een actief beleid nodig om de biotoop in Fryslân te herstellen die nodig is voor het behoud van weidevogels. Predatoren mogen worden bejaagd.
 3. Ja, dat maakt het voor de lokale energie coöperaties makkelijker om de juiste investeringen te doen.
 4. Geen nieuwe windmolenparken. Kleinere solitaire windmolens tot 15 meter (in plaats van 10 meter) op eigen terrein moeten mogelijk zijn. Voorwaarde bij toepassing van alle nieuwe energiebronnen: ze mogen het historische Friese landschap en de natuurlijke omgeving niet aantasten.
 5. Zonnecollectoren zo veel mogelijk op daken. Zonneparken op onrendabele grond, mits het past in de landelijke omgeving en acceptabel is voor omwonenden. Hiervoor geen vruchtbare landbouwgrond opofferen.
 6. Deze spoorlijn duikt steeds weer op, maar mag geen ‘spooklijn’ blijven. Concrete stappen zijn nu nodig.
 7. Nee, uitbreiding is nodig. Bouwcontingenten evenredig verdelen over hele provincie, ook de kleine kernen (dorpen). Voor starters zijn juist hier weinig woningen. Stimuleer duurzame en levensloopbestendige woningen.