Cultuur

Nieuw boek over historie Beetsterzwaag

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Drie jaar na het boek ‘Bedrijvig Beetsterzwaag’ legt Jelle Terluin uit Beetsterzwaag de laatste hand aan weer een groot werk over de historie van Beetsterzwaag en omgeving. “It is eins in sammelwurk. Ik ha net alles sels skreaun. Yn it boek steane ek ferhalen dy’t de ôfrûne jierren troch oaren makke binne.”

In ruim 600 bladzijden komen in ‘Beetsterzwaag, Beets en Olterterp in historisch perspectief’ vele facetten uit de dorpsgeschiedenis aan bod. Een belangrijk deel is ingeruimd voor de geschiedenis van de boerderijen in het dorp. “Eins binne de boeren de âldste ûndernimmers, mar yn ‘Bedrijvig Beetsterzwaag’ hiene wy dêr gjin plak mear foar. Dat meitsje ik no goed.” Terluin vlooide de geschiedenis van de meeste boerderijen terug tot 1640, toen voor het eerst zogenaamde floreenkohieren werden opgesteld. “Ienris yn de tsien jier waarden de gegevens wer bysteld.” Al in de 17e eeuw kwamen de eerste boerderijen door economische omstandigheden in het bezit van de grootgrondbezitters. “Noch hieltyd is der in soad grûn yn besit fan it grutgrûnbesit, al binne de boeren faak wol eigner fan de pleatsen.” Verder worden in het boek alle adellijke en regentenfamilies beschreven en is er volop aandacht voor de zuivelfabriek en Het Witte Huis in Olterterp, de jacht, de kerken en het ontstaan van Olterterp. Het boek kost 37,50 euro, bij voorinschrijving 29,00 euro. Inschrijven kan via de mail: terluin@beetsterzwaag.org of door de bon in de advertentie elders in de krant op te sturen.