Nieuws

Nieuwe dagbesteding is succes

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland startte in 2017 samen met ZuidOostZorg een pilot waarbij deelname aan dagbesteding mogelijk is zonder indicatie. Uit de eerste evaluatie blijkt dat de pilot een succes is en daadwerkelijk de drempel voor dagbesteding heeft verlaagd.

Het aantal deelnemers is gestegen, terwijl Opsterland door een andere manier van zorg inkopen niet meer geld kwijt is. “Boppedat sjogge wy no dat der in mear gevarieerde groep minsken nei de deiopfang komt”, vertelt wethouder Libbe de Vries.

Doel van de dagbesteding is om ouderen langer thuis te laten wonen. De deelnemers krijgen een zinvolle daginvulling met structuur en ritme, bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan en mantelzorgers te ondersteunen. Na de koffie krijgt iedereen de mogelijkheid zijn of haar verhaal te doen en worden er allerlei activiteiten ondernomen.

De proef loopt op drie locaties: De Miente (Gorredijk), De Lijte (Ureterp) en Boekehiem (Beetsterzwaag). De deelnemers zijn vaak niet meer in staat om zelfstandig deel te nemen aan andere activiteiten in bijvoorbeeld buurtcentra of bij verenigingen. Velen van hen hebben een vorm van dementie. De medewerkers van ZuidOostZorg vinden dat ze nu meer vrijheid hebben om dagbesteding in te vullen en zelf afspraken te maken met bezoekers. Deze vorm van dagopvang helpt ook om vroegtijdig te kunnen signaleren dat er mogelijk extra zorg nodig is. De Vries: “Dat is goed foar de minsken, mar ek goed om de kosten yn de hân te hâlden.”

Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dat heeft soms al tot wachtlijsten geleid in Gorredijk en Beetsterzwaag. In Gorredijk wordt gekeken naar uitbreiding van het aantal dagdelen en het aantal groepen. In Ureterp is het aantal deelnemers juist gedaald, doordat deelnemers vaak al meer zorg nodig hadden en daardoor binnen korte tijd naar een woonzorgcentrum/verpleeghuis verhuisden. Daarmee is de laagdrempelige mogelijkheid om zelfredzaamheid te stimuleren eigenlijk overgeslagen, concluderen medewerkers.

De betrokkenen concluderen ook dat de zorgvraag van de deelnemers toeneemt. Dat vraagt veel van de medewerkers en de vrijwilligers. Zij constateren dat familie soms te weinig doet met de signalen die de medewerkers afgeven, waardoor de ouderen te lang op de groep blijven. Daar ondervinden andere deelnemers ook de gevolgen van. Een ander probleem is de financiering van het vervoer naar de dagbesteding. Opsterland en ZuidOostZorg willen graag verder met de dagopvang zonder indicatie en zoeken daarbij ook aansluiting bij andere organisaties.