Nieuws

Nieuwe school Beetsterzwaag niet bij Lyndensteyn

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

In de zoektocht naar een plek voor een nieuwe brede school in Beetsterzwaag zijn twee mogelijke locaties nabij Revalidatie Friesland afgevallen. Er zijn nu nog drie locaties over: de beide locaties van de huidige basisscholen en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach.

De twee basisscholen en School Lyndensteyn wilden graag samen in de nabijheid van Revalidatie Friesland bouwen om zo het passend onderwijs naar een hoger plan te tillen. Op basis van de toetsing op planologische, ruimtelijke, milieukundige, maatschappelijke, financiële en juridische haalbaarheid valt deze locatie af.

De overige drie locaties zijn wel haalbare alternatieven. De gemeente Opsterland gaat nu verder met het verbinden van partijen die ideeën of plannen hebben voor (verbetering van) voorzieningen in het dorp, al dan niet in combinatie met een brede school.

Er is in juni een avond geweest waar volgens wethouder Anko Postma al verbindingen zijn gelegd. Op woensdag 18 juli (15.30-20.30 uur) is er in De Buorskip een informatiebijeenkomst voor het hele dorp over de stand van zaken.