Nieuws

Opsterland blijft bij verbod proefboring Nij Beets

Camera Jolanda Geerling - van Overhagen Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

De Bezwarencommissie Opsterland is heel duidelijk in haar oordeel. Ze veegt het besluit van Opsterland om de proefboring naar gas bij Nij Beets te verbieden van tafel: niet zorgvuldig voorbereid en alle belangen onvoldoende afgewogen. Het college van B en W voelt echter niets voor het advies om een nieuw besluit te nemen en blijft bij haar besluit om de proefboring niet toe te staan.

Het collegebesluit betekent een nieuw hoofdstuk in het proces over mogelijk gasboringen in Opsterland. Maar het wil nog niet zeggen dat de proefboring aan De Ripen ook definitief van de baan is. Exploitant Vermilion kan het besluit aanvechten bij de rechtbank.

Onderbouwing

De uitspraak van de Bezwarencommissie Opsterland (BCO) liet zich al een beetje voorspellen bij de hoorzitting op 26 juni. Toen stelden de leden van de BCO al vragen over de onderbouwing van tal van de door Opsterland gehanteerde argumenten om niet mee te werken aan de proefboring. Opsterland vindt dat de proefboring leidt tot een onevenredige aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de natuurlijke waarden en de verkeersveiligheid. Ook de hoeveelheid licht speelde een rol in de afweging. Op alle vier punten concludeert de BCO dat Opsterland onvoldoende heeft aangetoond dat er sprake is van deze onevenredige aantasting.

De BCO bestrijdt niet dat de onevenredige aantasting voor het college van B en W reden kan zijn niet mee te werken aan de voor de proefboring benodigde afwijking van het bestemmingsplan. Maar dan moet het college wel transparant, evenwichtig en gemotiveerd onderbouwen waarom ze niet meewerkt, inclusief een zorgvuldige belangenafweging. Die plicht om te motiveren weegt voor de BCO extra zwaar omdat Opsterland eerder in de procedure verklaarde dat de proefboring geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zou hebben en er daarom geen Milieu Effect Rapportage nodig zou zijn.

Maatschappelijk draagvlak

De BCO heeft ook nog een paar scherpe opmerkingen over de door Opsterland gevolgde procedure. Vermilion heeft voorafgaand aan het besluit geen kans gehad haar zienswijze naar voren te brengen, terwijl Opsterland wel met de bezorgde burgers uit Nij Beets in gesprek ging. De BCO maakt ook korte metten met het argument van het door Opsterland gehanteerde argument van het ontbreken van maatschappelijk draagvlak. Zij ziet een aangenomen bestemmingsplan ook als maatschappelijk gedragen, omdat het na inspraak door de gemeenteraad is vastgesteld. ‘Als het bestemmingsplan niet meer de opvatting van de raad weerspiegelt, moet de raad een nieuw bestemmingsplan aannemen’, stelt de BCO. Om alsnog het maatschappelijk draagvlak in de beslissing mee te nemen acht de BCO in strijd met de rechtszekerheid en transparantie.

Bovendien stelt de BCO dat de zorgen van de bewoners en een deel van de onderbouwing van het collegebesluit rekening houdt met mogelijke toekomstige permanente gaswinning. Voor deze eventuele vervolgfase gelden volgens de BCO weer nieuwe vergunningstrajecten en daarom mag het geen argument zijn in de bij de beoordeling van de aanvraag voor de proefboring.

Belangen

De gemeente Opsterland blijft echter van mening een proefboring aan De Ripen in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Bovendien vindt Opsterland dat de belangen van de omgeving en het ontbreken van draagvlak in de omgeving zwaarder wegen dan het belang van Vermilion.