Nieuws

Opsterland presenteert Zonneplan

Potlood Arend Waninge

De mienskip moet meepraten en meedelen. Anders werkt Opsterland niet mee aan de aanleg van grote zonnevelden, blijkt uit het recente Zonneplan Opsterland. Die wens is er al langer, maar bleek in het verleden nog niet af te dwingen. Het nieuwe plan moet dat wel mogelijk maken.

Eens, maar niet weer. Dat gevoel overheerste vorig jaar rond de vergunningverlening voor de aanleg van tien hectare zonnepanelen op de Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp. Hoewel Opsterland graag wilde dat Ureterp kon meepraten en -profiteren van het plan, bleek dat in de praktijk best lastig. Er was geen officieel document waarmee Opsterland dat juridisch kon afdwingen. Het recente Zonneplan Opsterland moet daar verandering in brengen.

Zonnevelden zijn volgens Opsterland nog steeds nodig wil de gemeente in 2035 energieneutraal zijn. Eerste ambitie onderweg naar het einddoel: in 2022 jaarlijks circa 100.000 MWh elektrische energie halen uit zonne-energie. Omgerekend is daar honderd hectare zonnevelden voor nodig, zo staat in het coalitieakkoord van vorig jaar. Voor de zomer stelde netbeheerder Liander in deze krant al dat dit onhaalbaar is. In het recente Zonneplan rekent het college van B en W zonnepanelen op daken nu ook mee bij deze ambitie.

Opsterland werkt alleen mee aan zonnevelden wanneer de mienskip financieel kan participeren, om zo de lusten en lasten goed te verdelen. Er zijn twee opties. Via bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie kunnen particulieren mede-eigenaar van een zonneveld worden. Streven in dat geval is een participatie van 50 procent. De andere optie is het instellen van een fonds waaraan de ontwikkelaar van het veld jaarlijks minimaal 50 cent per opgewekt MWh uitkeert. Omwonenden beslissen vervolgens mee over de besteding van dat geld, dat moet worden gebruikt voor energietransitie, het versterken van het landschap of biodiversiteit.

Opsterland wil ook dat de mienskip nadrukkelijk wordt betrokken bij de planvorming rond zonnevelden, om zo maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Initiatiefnemers moeten de omwonenden al vroeg in het proces betrekken. De gemeente, initiatiefnemer en een vertegenwoordiger van het dorp bepalen samen om welke inwoners dat gaat. Om grondspeculatie te voorkomen wijst Opsterland niet actief gebieden aan waar zonnevelden mogelijk zijn.

Het Zonneplan is met diverse partijen besproken. Inwoners van Opsterland kunnen op een inloopbijeenkomst op donderdag 10 oktober (17.00 tot 20.00 uur) in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag hun mening geven. Later dit jaar bespreekt de gemeenteraad het plan.

Drie projecten

Momenteel zijn er drie concrete plannen voor zonnevelden in Opsterland. Projectontwikkelaar Univergy wil tien hectare zonnepanelen op de Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp plaatsen. De rechtbank heeft onlangs bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Binnen een paar weken moet duidelijk zijn of er nog een procedure bij de Raad van State volgt. Als de vergunning onherroepelijk is, dan verwacht de ontwikkelaar nog wel een jaar nodig te hebben om het park te realiseren. GroenLeven werkt aan een plan om een zonneveld van vier hectare aan te leggen nabij de sportvelden aan de Skieppeleane in Ureterp. GroenLeven heeft ook plannen voor een zonnepark op de zandwinningsplas nabij Nij Beets. Voor dit laatste plan moeten vergunningen nog worden aangegeven. Volgens de gemeente Opsterland zijn er meer plannen, maar zijn hiervoor nog geen concrete aanvragen gedaan. Vorige week maakte kabelbeheerder Liander bekend dat er problemen zijn met de ontwikkeling van voldoende capaciteit om opgewekte stroom ook te kunnen afvoeren. De drie genoemde plannen hebben de afvoer al geregeld. Subsidie voor nieuwe plannen is nu alleen nog mogelijk wanneer er garanties van de netbeheerder zijn.