Nieuws

Opsterland wil meer woningen bouwen

Potlood Renske Woudstra

Er zijn in Opsterland veel meer concrete bouwplannen voor nieuwe woningen dan er volgens de provincie gebouwd mogen worden. Wethouder Anko Postma wil niet kiezen tussen goed onderbouwde initiatieven. “Wij zetten bij de provincie alles op alles om meer te kunnen bouwen.”

Bijna alle Opsterlandse dorpen hebben behoefte aan nieuwe woningen. Het regent dan ook plannen op het gemeentehuis. Provinciaal zijn er echter afspraken over het aantal woningen dat een gemeente mag bouwen, de zogenaamde woningbouwruimte. In de periode 1-1-2016 tot 1-1-2026 mag Opsterland 467 woningen aan de voorraad toevoegen. Daarnaast is er nog 20 procent extra ruimte (93 woningen) om in te kunnen spelen op projecten binnen de dorpen. In totaal gaat het dan binnen de huidige afspraken om 560 nieuwe woningen. Hiervan zijn nu 151 woningen gerealiseerd. Daarnaast zitten er 209 woningen in de pijplijn; woningbouw waarvoor planologisch alles al is geregeld. Dat brengt het totaal op 360 woningen. “Willen we alle bij ons bekende plannen en ambities realiseren, dan komen we in de woningbouwruimte nu al honderd woningen tekort”, licht wethouder Anko Postma (Opsterlands Belang) toe. “De krêft fan de mienskip heeft veel initiatieven opgeleverd. Dat is ook wat we wilden. Ik wil zoveel mogelijk van deze initiatieven mogelijk maken.”

Binnen het Opsterlandse beleid gaat het overgrote deel van de woningbouw nu naar de vier centrumdorpen Gorredijk, Ureterp, Beetsterzwaag en Bakkeveen. In de andere dorpen is woningbouw alleen mogelijk als er vanuit de mienskip goed onderbouwde plannen zijn waarvoor ook aantoonbare belangstelling is. Postma geeft aan dat hier in de praktijk duidelijk sprake van is.  “Bovendien zijn er voor deze regio nog veel kansen. Plannen voor de Lelylijn worden concreter, met enorme ontwikkelmogelijkheden voor onze regio. Maar ook de effecten van de coronacrisis zijn nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat de belangstelling voor wonen buiten de Randstad toeneemt. Het is daarom tijd om het gemeentelijke en het provinciale beleid flexibeler te maken. Alle dorpen moeten van deze groeikansen kunnen profiteren. Opsterland heeft ambitie om door te groeien naar meer dan 30.000 inwoners.”

Vorige week werd de gemeenteraad bijgepraat over de huidige stand van zaken rond de Opsterlandse woningbouw. Het woningbouwbeleid heeft al langere tijd te maken met tal van dilemma’s. De belangrijkste is de spanning tussen korte en lange termijn. Volgens de demografische ontwikkeling gaat de bevolking krimpen. Het aantal huishoudens neemt eerst nog wel toe, maar na 2030 is er ook sprake van een afname. Daardoor is er op korte en middellange termijn behoefte aan extra woningen, terwijl op langere termijn de vraag naar woningen afneemt. De politiek wil dan ook voorkomen om voor leegstand te bouwen.

Forse stijging WOZ-waardes

Volgens het CBS is de gemiddelde WOZ-waarde van Opsterlandse woningen 9,3% hoger dan het jaar daarvoor. Opsterland scoort daarmee boven de landelijke stijging van 8,9%. Opsterland scoort ook beter dan de buurgemeenten: Heerenveen (+8,6%), Smallingerland (+8,3%) en Ooststellingwerf (+7,5%). Of de hogere WOZ-waarden ook leiden tot hogere aanslagen van de OZB hangt af van de afzonderlijke gemeenten.