Nieuws

OWO-gemeenten willen meer en meer samenwerken 

Potlood Arend Waninge

Na een lange stilte rond de samenwerking tussen de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf moeten de drie gemeenteraden nu beslissen over een gezamenlijke OWO-visie. Belangrijkste uitgangspunt: de gemeenten behouden zelfstandigheid door samen te werken.  

De strategische samenwerking tussen de drie gemeenten startte al in 2012. Opsterland en de beide Stellingwerven zochten elkaar op om zich gezamenlijk beter voor te bereiden op de toekomst. In de tijd waarin Friesland meerdere gemeentelijke fusies kende, wilden de OWO-gemeenten hun zelfstandigheid houden door intensief samen te werken. Door afdelingen samen te voegen is er meer kennis in huis en is het mogelijk efficiënter te werken, zo is de gedachte.

Raadsleden vroegen in het begin dan ook jaarlijks naar de bereikte kostenbesparing van de samenwerking. Die kwamen zelden boven tafel. Maar de raadsleden kregen wel steeds de boodschap dat door samenwerken er een structurele besparing op meerkosten is gerealiseerd. Met andere woorden, hadden ze niet samengewerkt dan waren de kosten meer gestegen dan nu het geval is.  

De samenwerking tussen de gemeenten heeft er inmiddels toe geleid dat een derde van de ambtenaren op een van de gezamenlijke afdelingen werkt. De afdeling Beheer en Registratie zetelt in Oosterwolde, de afdeling Bedrijfsvoering in Wolvega en de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in Gorredijk. De medewerkers op deze afdelingen werken voor alle drie gemeenten.

De kracht onder de gezamenlijke motorkap moet leiden tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing, zo staat in de nieuwe OWO-visie. Waar mogelijk trekken de OWO-gemeenten gezamenlijk op, maar bij elk besluit staat de eigen identiteit voorop. Deze manier van samenwerking heeft er inmiddels toe geleid dat er 12,5 fte minder op de afdelingen werken, een jaarlijkse besparing van 752.000 euro.  

De drie gemeentebesturen oordelen dat het samenwerken een groei- en leerproces is. Om de motor ook in de toekomst te laten draaien, blijft sleutelen nodig. Het is tijd voor verdere optimalisatie en samenwerking, waarbij ook gekeken wordt naar harmonisatie en uitvoering van beleid. Hierbij wordt altijd gestuurd op de vier K’s: kosten, kwetsbaarheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid. De OWO-visie bevat tien aandachtspunten voor de komende jaren.  

Er wordt gekeken naar het verder ontwikkelen van de OWO-identiteit en het samenbrengen van verschillende culturen. Maar ook naar het op elkaar afstemmen en integratie van de digitale dienstverlening, het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de invoering van de Omgevingswet, de informatiebeveiliging en privacy, het slimmer verzekeren, het harmoniseren van de APV en het actualiseren van beleid op het terrein van vergunningen, toezicht en beheer.

Daarnaast willen de drie gemeenten ook steeds meer besluiten nemen op basis van data en minder op basis van aannames en veronderstellingen. De drie gemeenten treden op veel terreinen gezamenlijk naar buiten op, zoals bij duurzaamheid en recreatie en toerisme. De Opsterlandse gemeenteraad bespreekt de OWO-visie op 18 januari.