Nieuws

Plan mfa Tijnje klaar voor architect

Potlood Arend Waninge

In Tijnje zagen ze aankomen dat het voortbestaan van een aantal voorzieningen in het dorp gevaar liep. Dus vroegen ze de gemeente Opsterland of ze zelf een plan mochten ontwikkelen voor een nieuwe moderne mfa. Dat mocht. Nu is het tijd voor een architect om met een ontwerp te komen.

Na drie jaar met soms pittige discussies zijn alle betrokken partijen het eens over de uitgangspunten van een nieuw dorpscentrum; eind vorig jaar zijn de handtekeningen gezet. De nieuw te bouwen mfa in Tijnje, kosten circa 3,8 miljoen euro, biedt onderdak aan het dorpshuis, een basisschool, peuteropvang, een gezondheidscentrum en de sportfaciliteiten. Volgens de werkgroep ligt er een solide, toekomstbestendig plan, zowel financieel als organisatorisch. Komende maandag presenteert de werkgroep haar ideeën aan de gemeenteraad. Na de verkiezingen volgt een aanvraag voor een voorbereidingskrediet, nodig om een architect een ontwerp te laten maken. Beoogde locatie voor de mfa zijn de huidige tennisbanen aan de Breewei. Kern van het complex is een grote dorpshuis- en sportzaal. Aan de zijde van het huidige evenemententerrein is plaats voor de nieuwe basisschool in twee bouwlagen. Aan de dorpszijde staat een gezondheidscentrum gepland met onder andere de huisartsenpraktijk en thuiszorg. De nieuwe mfa wordt gekoppeld aan de bestaande gebouwen op het sportveld. De tennisbanen krijgen een nieuwe plek achter de mfa.

Voorbeeldproject

Het project in Tijnje is voor de gemeente Opsterland een voorbeeldproject, helemaal vanuit het dorp opgezet, met ondersteuning van een vaste ambtenaar. Bij de start in 2014 was de verwachting dat de mfa er in 2018 zou staan, nu wordt gekoerst op 2020. Het op één lijn brengen van alle betrokken partijen bleek lastiger dan gedacht. In de zomer van 2016 werd het zelfs nog even spannend. Voorzitter Marc Mulder: “At it allegear konkreter wurdt, moat elk wol konsesjes dwaan. Dit plan kin allinnich slagje at we deselde funksjes realisearje op minder fjouwerkante meters as no.” Grote stimulans in het project was de voortvarendheid waarmee de beide basisscholen besloten als één school verder te gaan. Een fusie waarvoor het initiatief ook helemaal vanuit het dorp kwam.

Het proces tekent de vooruitziende blik in Tijnje, dat ook niet ontkomt aan een krimpend aantal leerlingen. Bovendien waren beide schoolgebouwen aan vervanging toe. Praktisch denken leverde het idee op om dan maar samen te gaan. “Ook andere voorzieningen liepen gevaar”, aldus werkgroeplid Ingrid Bouma. “Het huidige gymnastieklokaal is bijvoorbeeld al lang aan vervanging toe, maar Opsterland had al aangegeven dat er geen nieuw lokaal zou komen. Wanneer we het initiatief bij de gemeente laten dan gaan er functies verloren, was de gedachte. Dus laten we het zelf proberen.”

Cultuur van dorp

Het gemeentebestuur gebruikt het plan in Tijnje vaak als ultiem voorbeeld van de krêft fan de mienskip en de zogenaamde kanteling. Het is niet langer het gemeentehuis dat beslist wat goed is voor de dorpen, het initiatief verschuift meer en meer naar de dorpen zelf. Elders klinkt door dat het terugtrekken van de gemeente wat te ver doorslaat, in Tijnje zijn ze blij met het proces. “Er zijn duidelijke afspraken. Het proces in het dorp is onze verantwoordelijkheid. Of dat lukt staat en valt met de mensen. Deze werkwijze zit ook in de cultuur van het dorp. Tijnje heeft op deze manier al veel meer gerealiseerd.”

Delen