Nieuws

Polder De Dulf Janssenstichting inrichten voor wateropvang

Camera Google Earth Potlood Arend Waninge

Tweehonderd hectare nieuwe natuur die kan dienen als extra waterberging voor extreme weersituaties. Dat is de toekomst van polder De Dulf Janssenstichting in de oksel tussen de  Nije Feart en de A7 tussen Terwispel en Nij Beets.  

Vanuit de lucht is de loop van het Alddjip in De Dulf goed zichtbaar. De oude stroom wordt echter bruut onderbroken door de snelweg A7. Dat gaat veranderen. In het kader van de gebiedsontwikkeling De Dulf Mersken stroomt er over een paar jaar weer meer water van de bovenloop naar de polder. Ook de omliggende sloten krijgen een verbinding met het Alddjip. De provincie, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en de gemeente Opsterland willen er een natuurlijker watersysteem realiseren, gericht op de weidevogels en op het beperken van de bodemdaling.

De Dulf Janssenstichting krijgt ook een rol in het beperken van wateroverlast die als gevolg van de klimaatverandering kan ontstaan. De polder ligt pal naast de Nije Feart, onderdeel van de Friese boezem, en is daarom volgens de provincie uitermate geschikt om in geval van nood extra water te bergen. Een nieuwe watergang ten westen van de A7 moet voor een betere verbinding tussen het Alddjip en de Nije Feart zorgen. Om de waterberging mogelijk te maken, wordt de oude dijk rond de polder met circa een halve meter opgehoogd. In een waterbergingsprotocol worden afspraken over de periode, de frequentie, de duur en de hoeveelheid op te slaan water vastgelegd. De Smelle Warren en de Zomerpolder aan de andere kant van de A7 zijn al ingericht als waterbergingsgebieden. De verwachting is dat het gebied eens in de dertig jaar als berging nodig zal zijn.

Onderdeel van het plan is ook een verdere verhoging van het waterpeil in de nabijgelegen zandwinplas bij Nij Beets, nadat het peil vorig jaar al met 20 centimeter is verhoogd. Verhoging is nodig om tegendruk te geven aan diepere grondwaterlagen om daarmee verdere verdroging van Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken te beperken. Daardoor dreigen namelijk bijzondere plant- en diersoorten te verdwijnen.

In het kader van de natuurontwikkeling wordt ook gekeken of de polder de kraamkamer voor vis in het Alddjip kan worden. In de plannen voor de polder De Dulf Janssenstichting is ook aandacht voor recreatie. Er komen parkeervoorzieningen bij de Swynswei en een vogelkijkplek langs het zandpad bij de Nije Feart. De provincie onderzoekt het opwaarderen van het fietspad tussen de zandwinplas en de Janssen-Stichting.

Het schetsontwerp polder De Dulf Janssenstichting is vorige week in Nij Beets gepresenteerd aan belangstellenden. Opmerkingen worden met de betrokken partijen verwerkt tot een concept-inrichtingsplan dat in de zomer van 2022 klaar moet zijn.

Delen