Nieuws

Raadsfracties kijken digitaal vooruit

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Sinds vorig jaar houdt de Opsterlandse gemeenteraad haar algemene politieke beschouwingen niet meer in oktober bij de begroting, maar in de zomer bij de behandeling van de perspectievenbrief. Samen vooruitkijken in een tijd met grote onzekerheden en financiële problemen. Maandagmiddag gaven de negen fracties een inkijkje in hoe zij de toekomst zien. Op verzoek van Sa! vatten ze zelf hun belangrijkste punten samen.

CDA

Het CDA ziet dat het sociale fundament nog staat. Op aandringen van het CDA wordt de inclusieve samenleving nadrukkelijk onderdeel van de besluitvorming. Hiermee wordt het belang van de zwakkere in de Opsterlandse samenleving geborgd. Het CDA heeft zorgen omtrent het financiële beleid binnen het sociaal domein. Belangrijk is dat voorstellen en de begroting reëel en betrouwbaar zijn, het gaat om mensenwerk. Het college lijkt er de voorkeur aan te geven de eigen ambities in stand te willen houden ten koste van de noodzakelijke bezuinigingen. Het CDA vindt dat hier keuzes moeten worden gemaakt en oud beleid moet worden vervangen door nieuw beleid.

Het CDA vindt ruimte voor burgerinitiatieven en invloed op eigen leefomgeving een goede ontwikkeling. Maar dit komt niet vanzelf, de gemeente moet hierin een duidelijk faciliterende rol nemen. Het CDA voelt zich oncomfortabel als het gaat om de onduidelijke financiële gevolgen van de ontwikkeling rond De Skâns en SOC Kortezwaag. Wij voorzien dat verwachtingen niet waargemaakt kunnen worden. Als het CDA bij de komende begroting moet kiezen voor een blanco cheque voor stenen in Gorredijk of voor de belangen van de zwakkere in de Opsterlandse samenleving dan is de keuze voor het CDA niet moeilijk.

Het college heeft verzekerd dat woningbouwinitiatieven in de kleine kernen mogelijk zijn. Het CDA hecht veel waarde aan deze mogelijkheid en gaat het college hieraan houden. Keuzes maken op basis van een onbetrouwbare begroting is niet mogelijk. Opsterland moet haar boekhouding op orde brengen en een betrouwbare begroting presenteren.

Sjors Veenstra

VVD 

Voor de VVD-fractie is het simpel: je geeft niet meer uit dan er binnenkomt. We blijven het daarom herhalen: zorg dat je als gemeente de kosten verlaagt en krijg het huishoudboekje op orde. Pas dan kunnen we de basisvoorzieningen in onze gemeente op peil houden en kunnen we investeren in goede en ambitieuze plannen van en voor de dorpen, zoals in Tijnje, Beetsterzwaag, Gorredijk en Wijnjewoude. Bovendien is het dan niet nodig om belastingen en woonlasten te verhogen. Gelukkig kan een gemeente ook voldoende zaken realiseren en stimuleren zonder grote financiële investeringen. We zien daar nu helaas nog te weinig van terechtkomen. Zo is het al langere tijd in onze eigen dorpen lastig om een geschikte woning te vinden. Twee jaar geleden hebben we het college via een motie opgeroepen om Tiny Houses in Opsterland te realiseren. Hiervoor is veel interesse, maar het duurt te lang. Op dit moment is er nog geen Tiny House in Opsterland te bekennen. Ook was een motie nodig om het college op te roepen om de matige dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Ondernemers en bedrijven zorgen namelijk voor werk en banen, sponsoren de sportclubs van onze kinderen en dragen bij aan gezellige activiteiten in de dorpen.

Uiteindelijk gaat het erom dat onze inwoners betaalbaar en met plezier in Opsterland kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn niet altijd investeringen nodig, maar vooral een doelgerichte bestuursstijl.

Wanda Geertsma

PvdA

Hoe koe it safier komme dat it foltallige kolleezje fan Opsterlân op 2 july demonstreart yn Den Haach? Omdat it Ryk de gemeenten stikke lit. In Perspektiefbrief heart te gean oer útsjoch op in moaie takomst en oer fiergesichten. Mar de Perspektiefbrieven yn Fryslân gean oer ‘kommer en kwel.’ Oer krapte oan jild en stigende kosten fan de soarch. En dan witte jo it wol: besunigje. Wat sil dat betsjutte foar doarpshuzen, sport en kultuer? En foar ús ambysjes op it mêd fan duorsumens? Hoesa fitaal plattelân? Dat wurdt sosjale kealslach.

Hoe is it te ferklearjen dat der gjin miljard ekstra beskikber is foar de Jeugdsoarch. Mar by it útbrekken fan de koronapandemy de bûsen fan it Ryk ynienen hiel djip wienen. Sa djip sels dat no al 200 gefallen fan fraude troch bedriuwen yn behanneling binne. It regear lit de gemeenten flink yn de kjeld stean. VVD, CDA, de KristenUnie en D66 binne dêrfoar ferantwurdlik yn Den Haach.

Hoe sil de wrâld der nei de koronakrisis útsjen? Hoe grut is it risiko dat minsken dan weromfalle yn âld neo-liberaal gedrach en eigenbelang yn de ‘ratrace’ nei rom en selsferriking. Wy hope dat dizze krisis de mienskip ek wat oplevert, foaral yn de wize wêrop’t wy omgean mei inoar en ús wrâld. Wy witte dat it koronafirus net diskriminearret mar wol altyd it hurdst oankomt by kwetsbere minsken. Dêrom wolle wy foar 2021 in garânsje dat de Voedselbank mei in strukturele stipe fan de gemeente trochdraaie kin.

Roel Vogelzang

BAS Opsterland

BAS schrijft al jaren over de tekorten in het Sociaal Domein en de dreigende maatschappelijke ontwrichting. Sport, verenigingen, bibliotheken, dorpshuizen en zwembaden lopen risico’s de broek niet meer op te kunnen houden. De Mienskip wordt zwaar op de proef gesteld, wanneer niet in eigen vlees maar in voorzieningen wordt gesneden. Een belangrijk rekenkameronderzoek naar de bestuurlijke financiële sturing Jeugdwet kwam het college op forse kritiek te staan door de zwakke contracten en onderhandelingsresultaten. Er is geen geld voor ontwikkelagenda’s, duurzaamheid, leefbaarheid en sociaal (nieuw) beleid. Geen duurzame zonne-energie en winstdeling foar de mienskip met eigen energiecoöperaties, maar van commerciële (buitenlandse) investeerders die winsten in eigen zak steken. PvdA en ChristenUnie wilden het afgeblazen ‘MFAproject De Skâns Gorredijk’ van circa 20 miljoen euro wel door laten gaan, terwijl diezelfde coalitiepartijen niet veel later een megatekort meldden van 17,3 miljoen euro. Financiële transparantie en visie ontbreken bij coalitiepartijen en college, ze houden essentiële informatie achter. De wethouder financiën (CU) legt de oorzaak bij het Sociaal Domein en boekte zonder in te grijpen jarenlang tekorten ten laste van reserves. De ingezette bezuinigingen van het college halen de gestelde doelen niet en bezuinigingsvoorstellen van BAS worden achteloos weggewuifd. Met enkel een petitie en lobby naar Den Haag hoopt het college geld los te peuteren. Een noodgreep, die geen garanties biedt voor een solide oplossing. Het wordt nog een hete herfst rond de begroting. De slogan van het coalitieakkoord beloofde een ‘Brêge nei de takomst’, maar wordt het een ‘Brêge nei de ôfgrûn’?

Klaas de Boer

ChristenUnie

Een oud Frysk spreekwoord zegt: ‘men moat net mear túch opsette as it skip drage kin’. Een bezuinigingsronde van het Rijk betekent voor de gemeenten interen op de reserves. Actievoeren past niet bij de ChristenUnie, we zijn nederig en dienend. Maar nu moeten we het Rijk laten weten dat het menens is. Moeten we het zwembad Bakkeveen sluiten, per se niet! Bezuinigen op de bibliotheken? Ik denk het niet! De plannen die vanuit de dorpen zichtbaar worden in de koelkast zetten? Ik denk het niet! De OZB drastisch verhogen? Dat is niet volgens afspraak. Wachtlijsten accepteren en alleen zorg verlenen wanneer er nog budget is? Wie is dan het kind van de rekening? College, kom op voor de goede zaak en haal alles uit kast! Op welke manier gaat het rijk de kosten van de coronacrisis dekken? Of laten we ons weer een oor aannaaien? Is er meer uit de OWO-samenwerking te halen? Stuurgroep ga kijken naar de mogelijkheden. Kijk naar bezuinigingen in de eigen organisatie. Er is behoefte aan seniorenwoningen in Ureterp en Bakkeveen. Dit kan de doorstroom bevorderen. Op naar de 30.000 inwoners! Is er nog onroerend goed dat we in de etalage kunnen zetten? Is het niet redelijk dat de pleziervaart zelf de bediening van bruggen bekostigt? Geef initiatieven voor zonneparken extra aandacht zodat de regio daarvan kan profiteren. Veel lof voor hoe onze burgemeester de taken oppakt rond de regiodeal. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking, met Opsterland in een trekkende rol. Waar we als plattelandsgemeente al niet goed in kunnen zijn.

Gerrit Weening

 

Groen Links/OpsterLanders

De afgelopen periode werd gekenmerkt door bezuinigingen. GroenLinks-OpsterLanders vindt het belangrijk dat bezuinigingen op het Sociaal Domein onze kwetsbaarste inwoners niet treffen. Zelfredzaamheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend, iedereen moet kunnen meedoen. Daar waar overheden goed voor hun mensen zorgen, zijn mensen gelukkiger en gezonder. GroenLinks-OpsterLanders is blij met het hier gevoerde preventiebeleid. Opsterland lobbyt met andere gemeenten bij het Rijk omdat zij steeds meer moeten doen met minder geld. Naast deze lobby is het van belang de regie te pakken bij de beheersing van onnodige kosten in de zorg. Wij vragen de gemeente grip te krijgen op overbodige en niet geleverde zorg. Dit kan zonder dat de gemeente op de stoel van de zorgverlener zit. In Opsterland is geen plaats voor twijfelachtige zorgcowboys en houden we zorgfraudeurs tegen bij de poort. Opsterland heeft gekozen voor kanteling, dus meer samenwerking met burgers en organisaties. Deze vernieuwing is een continu proces waarbij inspraak aan de voorkant niet ophoudt bij Plaatselijke Belangen. Organisaties als natuurverenigingen, stichtingen, coöperaties en individuele burgers met hun kennis en ervaring kunnen nauwer worden betrokken bij wat er in hun gemeente gebeurt. De nieuwe Omgevingswet noopt tot grote zorgvuldigheid bij het bepalen van hoe we omgaan met gezondheid, landschap en natuur. Wij blijven ons inzetten voor meer biodiversiteit en betere bescherming van natuur. Verder heeft GroenLinks-OpsterLanders de gemeente gevraagd te kijken naar een efficiënt vastgoed- en accommodatiebeleid. Met inwoners, Raad en college gaan we een periode met niet altijd gemakkelijke, maar hopelijk ook mooie uitdagingen tegemoet.

Elske Beintema

Opsterlands Belang

In deze coronacrisis ervaren we hoe fijn het is om op de ruimte te wonen in plaats van in benauwde steden. Alle ruimte, mooie natuur, dorpshuizen en zwembaden, maken dat mensen in Opsterland veel gelukkiger zijn dan elders in Nederland. We zien dat ondernemers, inwoners en anderen samen dorpshuizen en energiecoöperaties oprichten…wat mooi! De gemeente Opsterland ondersteunt inwoners hierbij. Soms gaan dingen daardoor juist trager, zoals de twee zebrapaden in Ureterp die Opsterlands Belang graag wil. De gemeente Opsterland is er klaar voor, maar de inwoners van Ureterp zijn zelf nog verdeeld. Vroeger waren die zebrapaden er al lang geweest, tegenwoordig is daar ook de steun van ’t dorp voor nodig.

Den Haag houdt meer van de randstad dan van de regio en we hebben meer kosten dan inkomsten in ’t sociaal domein. Daardoor is onze gemeentelijke schatkist leeg. Economen verwachten een zware economische recessie in de nabije toekomst. Daarom willen wij de precariobelastingopbrengst van energiemaatschappijen bewaren voor slechte tijden als een ‘Opsterlands Investeringsfonds’, voor wanneer de nood over enkele jaren hoog zal zijn.

Bij verdere bezuinigingen stellen we voor om meer woningen te bouwen, slimmer geld uit te geven in ’t sociaal domein en het aantal ambtenaren met 10% te verminderen. Opsterlands Belang wil niet op onze leefomgeving bezuinigen. Onze groene leefomgeving en voorzieningen zorgen voor welzijn van onze burgers. En welzijn draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners, misschien is onze groene leefomgeving nog wel de beste manier om onze inwoners gezond te houden!

Marcel van Opzeeland

FNP

Striidber, dat is it wurd dat by dizze tiden past. It kolleezje sprekt fan ûnwisse tiden, wy hoopje dat sy tinke yn útdagingen. Meiinoar moatte wy oplûke, lykas in soad minsken foar ús, ek nei Den Haach as wy it hawwe oer de gebrekkige finansjele help, weryn’t sy de Rânestêd foarlûke. It liket in tiid fan roppe en raze om it hurdst. Ek Opsterlân moat lûd jaan as sy opkomt foar har ynwenners. Minsken moatte foaral mei-inoar yn petear bliuwe ynstee fan tsjininoar oer stean. Polarisaasje, dat feroarsake wurdt troch in gebrek oan kennis fan elkoars kultuer, of út disrespekt foar oare kultueren. De FNP fynt it wichtich dat Opsterlân har Fryske kultuer net ferleagenet en har taal it plak jout dat it takomt.  

It sosjaal domein moat sosjaal bliuwe! Mei grutte finansjele tekoarten is dit in opjefte dy’t in protte freget fan bestjoer en boargers, deryn moatte besluten nommen wurde dy’t dreech binne. Krektsa as de sintrale oerheid har taken trochskoot hat nei de gemeenten, moatte wy net tinke dat wy fan alles mar trochskowe kinne nei de boargers. De mienskip moat net ferwurde ta de mantelsoargers fan in sike gemeente. It kolleezje en de ried moatte har steande hâlde, lústerje nei ynwenners en boppe-al har belied útlizze en de boargers belûke yn har tinkwize.

Opsterlân moat foarút sjen en tagelyk leare fan har skiednis. De jongerein moat takomst hawwe, genôch wenten, goeie skoallen en ferienings dy’t klear binne foar de takomst. Fisy is de kaai nei in sûn Opsterlân.

Harm de Jong

D66

Constructief meedenken wordt steeds lastiger. Het college houdt nog steeds de kaarten tegen de borst. Onvoldoende inzichtelijke informatie, verantwoordelijkheid verleggen naar anderen, mooie plannen zonder uitvoering. Het college is niet in staat de boekhouding op orde te krijgen, draagvlak wordt met de mond beleden maar nooit gemeten. De krêft fan de Mienskip leidt in Opsterland tot bestuurlijke selectiviteit en willekeur. De toekomst moet het maar oplossen. De vraag aan de raad is: bent u degene die daarvan de gevolgen wil dragen of laat u dat ook over aan de volgende raad? Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg: nog meer onduidelijkheid.

Het college wil mede als gevolg van de covid-crisis een nog groter beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Zonder dat ze daar een menswaardige grens onder  legt. Ik roep het college op de essentie van haar verantwoordelijkheid te aanvaarden en zich niet te verschuilen achter gebrek aan middelen. Het Rijk legt een gemeente niet op hoeveel ze aan het sociaal domein uitgeeft. Einstein zei: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’. Het college geeft aan dat draconische bezuinigingen nodig zijn om de tekorten te dekken. Ook daaruit blijkt als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg: nog meer tekorten. Het is tijd voor een andere route. Veranderingen laten zich niet stoppen. Je kunt ze proberen tegen te houden, maar je kunt ze ook omarmen en van groeien.

René Koopmans