Nieuws

Restauratie Kerkje 1621 gestart

Potlood Arend Waninge

Het eeuwenoude kerkje van Hoornsterzwaag staat in de steigers. Begin deze maand is begonnen met een grote renovatie. Het dak wordt vernieuwd, scheuren gedicht en het verfwerk opgefrist. Een operatie van 45.000 euro.

Het voormalig godshuis dateert uit 1621 en is daarmee een van de oudste gebouwen in de regio, denkt Cor de Vries van Stichting Kerkje 1621. “It tsjerkje hat in rike histoarje. En ek in bytsje raakflak mei Bonifatius. It skynt dat hy hjir delrûn is om syn lear te preekjen.” De overlevering zegt ook dat het kerkje ooit ergens anders stond en verplaatst werd naar de huidige plek aan de Schoterlandseweg.

Hoewel het kerkje op de lijst van Rijksmonumenten staat, is het niet opgenomen in de lijst van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dat komt omdat het interieur ooit volledig gestript is. “Alles is der foar de oarloch al úthelle: de banken en de preekstoel. Nei de oarloch is it opnij ynrjochte, mar dat past fansels net by de âldens fan it tsjerkje.”

Een gulden
In 1985 werd de kerk door de kerkelijke gemeente afgestoten. “Doe hat Sietse de Jong it kocht foar ien gûne. Hy sei: wat der ek bart, it tsjerkje moat bliuwe. En hy warskôge ek dat as it tsjerkje al ferdwine soe, dat ek de ein wêze soe foar it begraafplak.” In 1988 werd een beheerscommissie opgericht. “Fan it begjin ôf organisearje we trije kear yn ’t jier in kulturele aktiviteit. Dan hâldst der wat libben yn.” De gevarieerde activiteiten zijn gratis toegankelijk, wel staat er bij de deur altijd een melkbus voor donaties.

Een andere bron van inkomsten is de verhuur. Al sinds 1992 huurt kunstenares Wijm Bos de kerk; ze woont en werkt er. De huurinkomsten gaan op aan het klein onderhoud. “En we ha goeie ôfspraken mei Wijm. We ha der alle belang by dat it hierkontrakt oanhâldt. As wy wat organisearje yn de tsjerke, sette we al har guod oan de kant en sette der stuollen yn.”

Gevelsteen
Tijdens de renovatie woont de kunstenares ergens anders. Onder een groot zwart dekzeil liggen haar spullen, aan de witte muren hangen schilderijen. Door het dak schemert het oranje dekplastic. De mannen van Bouwbedrijf Blaauw Jubbega zijn hier druk doende. “It daklear en -gaas wie fan 1920 en oan ferfanging ta. De planken bin behannele tsjin houtmôge.” De stalen Romaanse ramen worden opnieuw gestraald en geverfd. Hier en daar zitten scheuren in de verder strakke buitenmuur. Ze worden opnieuw gedicht en dat geldt ook voor het pleisterwerk binnen. 

Het mooiste van de gehele renovatie vindt Cor de Vries de renovatie van de gevelsteen boven de ingang aan de westkant van de kerk. “Dêr stean de nammen fan de âlde tsjerkfâden op. Net mear te lêzen.” Het grootste deel van de voor de restauratie benodigde 45.000 euro komt uit fondsen. “We skriuwe de Rabobank en de Provinsje noch oan. Fierder bin we hartstikke wiis mei ús donateurs en freegje we dêrneist de kommende tiid de bewenners út de regio om harren stientsje by te dragen.” Bewoners van Hoornsterzwaag en Jubbega vonden onlangs een flyer in de brievenbus. De verwachting is dat de renovatie in november klaar is.  Facebook: Kerkje Stichting te Hoornsterzwaag