Sa! Politiek Café

Sa! Politiek Café: ‘Lit de ynhâld by de mienskip’

Potlood Arend Waninge

Het is het mienskipsproject waar de gemeente Opsterland het meest mee pronkt. Na zeven jaar voorbereiding is de realisatie van een mfa in Tijnje nabij. Maar op weg naar dat einddoel moesten de initiatiefnemers in het dorp de nodige hobbels overwinnen. “Wy woenen miskien wol te folle sels dwaan.”

Heel wat nationale en zelfs internationale delegaties kwamen in Tijnje op bezoek. Om te horen hoe een dorp zelf het initiatief nam voor een nieuwe mfa, met daarin ook plaats voor een nieuwe basisschool. “Wy tochten dit projekt wol yn in jier as fjouwer del te setten”, aldus Marc Mulder van de regiegroep. “Mar it is net it nasjonale súkses wurden dat tocht wie.” Een mislukking is het zeker ook niet. Als alles loopt zoals gepland, opent Tijnje in de zomer van 2023 de nieuwe mfa. “Dan hat it al mei al njoggen jier duorre”, concludeert Doede van der Veer, ook van de regiegroep. “Dy tiid nimt it yn oare doarpen ek wol.“

Achteraf waren ze in 2014 misschien ook wel een beetje naïef, geeft Mulder toe. Bij het begin van het project stond het voorzieningenniveau in Tijnje onder druk. Investeringen in de gymzaal, het dorpshuis en de beide scholen waren broodnodig. In het dorp ontstond het gevoel dat wanneer Tijnje met elkaar de schouders eronder zette, meer voorzieningen behouden konden blijven. “Uteinlik ha wy tsjin de gemeente sein: sis mar hoefolle jild der is, dan rêde wy dermei.” Dat er bij het plan heel veel partijen betrokken zijn, maakt het niet eenvoudiger. En als het langer duurt, is het lastig om iedereen betrokken te houden. Mulder en Van der Veer vertellen lachend dat ze bij sommige verenigingen al met het derde bestuur aan tafel zitten. “En dan komme der wer de fragen oer wêrom we dingen dogge sa at wy it earder mei de foargongers ôfpraat ha.”

Terugkijkend op de afgelopen jaren staat één conclusie bovenaan. Het moet niet te vrijblijvend blijven. Spreek goed af wat je van elkaar verwacht, hoe je dingen wilt bereiken en wat ieders verantwoordelijkheden zijn. Van der Veer: “En lis dy prosesôfspraken fêst. Dan kinne je der ek op weromfalle.” In Tijnje hebben ze wat dat betreft leergeld betaald. Een vrijwilligersorganisatie opereert anders dan een professionele club. Dat leverde in Tijnje bijvoorbeeld een behoorlijke clash op tussen de initiatiefnemers en scholenkoepel Comprix, die verantwoordelijk is voor de bouw van de nieuwe basisschool als onderdeel van de mfa. “Ek dat wie in kwestje fan net goede ôfspraken meitsje oan it begjin.”

Een belangrijke tweede conclusie: wil niet te veel zelf doen. Roep op tijd professionele ondersteuning in. “Wy woene sa weinich mooglik jild útjaan”, vat Doede het samen. “Om safolle mooglik oer te hâlden foar de stiennen.” Marc Mulder vindt het daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen de inhoud en het proces. “De ynhâld leit by de mienskip. Sy jouwe oan wat se wolle.” Bij het proces ligt een actieve rol voor de gemeente. Door op tijd te adviseren wanneer het verstandig is om professionele ondersteuning in te roepen. Ook om initiatiefnemers uit de mienskip tegen zichzelf te beschermen. De Tijnje-aanpak is nieuw. Dat betekent ook dat alle partijen voortdurend zoeken naar hun rol. In het dorp, maar dat geldt ook voor de gemeenteraad, de ambtenaren en de bestuurders op het gemeentehuis. Dat levert een spanningsveld op. Mulder: “In kolleezje fan B en W bliuwt úteinlik wol einferantwurdlik, mar moat oan de oare kant safolle mooglik loslitte.” Dus is het zoeken naar het juiste evenwicht. En dat is volgens Mulder maatwerk, omdat het ene project baat heeft bij andere deskundigheid dan het andere project. “En it hinget ek ôf fan de beskikbere deskundigheid yn it doarp.”

Delen