Nieuws

Talent zoekt talent in Hemrik

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

 

Nog voordat het talentenlokaal op basisschool De Bôge officieel is geopend, zijn de eerste projecten al afgerond. Buurman Gerard Zondervan bouwde samen met leerlingen een robot. En pake Durk nam de broedmachine mee naar school om negen eieren uit te laten broeden.

“Ik bin der alle dagen sawat west. It wie prachtich”, vertelt Durk Wagenaar. En zijn pakesizzers Wessel en Jesper vonden het zeker net zo leuk dat pake zo vaak op school was. “Mar it útkommen fan de aaien hienen se by ús thús fansels al folle faker sjoen.” Voor de opening heeft pake Durk drie jonge kippenkuikens meegenomen naar de school. Ze kijken nieuwsgierig om zich heen naar al die drukte. Op tafel ligt een door de leerlingen bijgehouden dagboek. Zo is helemaal duidelijk hoe het proces is verlopen. Wanneer de eieren in de broedmachine zijn gegaan, wanneer duidelijk was hoeveel eieren er bevrucht zijn en wanneer de eerste kuikens zijn geboren.

De basisgedachte achter het talentenlokaal is eenvoudig: bewoners uit het dorp laten hun talenten zien aan leerlingen op school. Samen voeren ze een project uit en dat helpt weer bij de talentontwikkeling van de basisschoolleerlingen. “Boppedat bringe wy it doarp sa wat mear by de skoalle”, aldus Harry Berga namens Plaatselijke Belang. “Froeger wennen de ûnderwizers yn it doarp en rûnen se mei foarop by it organisearjen fan allegearre saken. De tiden binne no oars, mar yn sa’n lyts doarp moat ûnderdiel wêze fan de mienskip.” Berga hoopt dat dit project meehelpt aan het op niveau houden van de leefbaarheid in het dorp. Bijkomende aanleiding voor het project: sinds de opening van de nieuwe school is het aantal leerlingen gedaald. Er stond een lokaal leeg.   >>

Opening Talentlokaal de Boge .

Opening Talentlokaal de Boge .

Opening Talentlokaal de Boge .

Opening Talentlokaal de Boge .

 

Ontdekkingstocht

Sylvia Bron, directeur van de Bôge, is enthousiast over het plan dat uit het dorp kwam. “Alle skoallen probearje sa good mooglik de talinten fan de bern te ûntwikkeljen. En dan moatte jo dingen dwaan dy’t oanslute by wat je al goed kinne. Foar bern is dit in moaie ûntdekkingstocht.” Na de zomer startten de kinderen met een project waarin ze aandacht geven aan het fietsonderhoud, waaronder het plakken van lekke banden. Tijdens de openingsmiddag meldde zich al een pake die de kinderen wel iets wilde vertellen over de jacht. Een andere pake bood zich aan om vogelhokjes te bouwen.

Het project is donderdagmiddag officieel gestart, maar het is nog niet af. Het is een groeitraject. Plaatselijke Belang wist verschillende fondsen enthousiast te krijgen voor het project en kreeg enkele tienduizenden euro’s los. “Wy wolle eins noch in oare keuken yn it lokaal en der moat eins noch in oare flier yn. Want mei hout oan de gong op flierbedekking, dat wurket net.” Bij de opening van het lokaal vloog de confetti door de lucht. De vloerbedekking ligt er vol mee. Direct startte de zoektocht naar iemand met talent voor stofzuigen.