Cultuur

Terugkeer van Ypckjen en Rijnhard

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Tijdens Open Monumentendag (zaterdag 11 september) is een bijzonder eindachttiende-eeuws portret voor het eerst weer te zien in Beetsterzwaag. Afgebeeld zijn Ypckjen Hillegonda van Boelens (1756-1789) en Rijnhard baron van Lynden (1742-1819).

Het lijkt een huwelijksportret, ze trouwden in 1778, de schilder is onbekend. In 1782 werd Rijnhard grietman van Opsterland, ze woonden daarna op Nieuw Fockens. Dit huis stond voor het huidige Huize Lyndenstein dat later door hun zoon Frans Godard is gebouwd. Nakomelingen van Ypckjen en Rijnhard zorgden later ook voor verbindingen met de families Van Eysinga, Van Harinxma thoe Slooten en Lycklama à Nijeholt. Het portret keert terug dankzij Jikke Dickhoff-Huisman die het schilderij kende van foto’s die haar vader Ernst Huisman er ooit van maakte. “Dy foto dûkt by tal fan gelegenheden en yn meardere stúdzjes op. It like mei wol aardich om it werom te finen.” Een zoektocht op internet bracht haar in contact met de familie Sandberg van Boelens die het schilderij in bezit had. Het hing nog niet zo lang in het dorpshuis van Vreeland. “De famylje woe it wol oan ús skinke. Wa hie dat no tinke kind.” Het schilderij is dus sinds kort in het bezit van de Stichting Historisch Beetsterzwaag en is zaterdag te zien in Huize Lyndenstein.

Delen