Nieuws

Toch eigen koers scholen Ureterp

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Er staat een streep door het plan van de drie basisscholen in Ureterp om de bestaande huisvestingsproblemen gezamenlijk aan te pakken. Het voorkeursscenario van een soort campusmodel bleek te duur, een uitgeklede versie was geen optie voor de scholen. De scholen trekken nu weer hun eigen plan.

De scholen in Ureterp (samen circa 450 leerlingen) worstelen alle drie al langer met huisvesting. Met behulp van een door de gemeente ingeschakeld onderzoeksbureau formuleerden ze een model met een flexibele vorm van huisvesting bij cbs De Opdracht en bij gbs Eben Haëzer. Zodat alle scholen flexibel konden inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Tot teleurstelling van de scholen wees de gemeente Opsterland deze optie als ‘te duur’ van de hand. Er is niet meer geld beschikbaar dan de vastgestelde budgetten in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Daarna bleef het lang stil.

Inmiddels heeft gbs Eben Haëzer een eerder opgesteld plan voor vernieuwbouw opnieuw ingediend, een investering van 2,2 miljoen euro. De school (capaciteit circa 118 leerlingen) wordt voorzien van allerlei duurzame energiebesparende installaties. Voor cbs De Opdracht (280 leerlingen) zijn de ruimteproblemen die er vorig jaar nog waren, opgelost door een lichte daling van het aantal leerlingen. De Opdracht heeft in het meerjarenbeleidsplan de wens opgenomen om op de school een kindcentrum te realiseren, dus inclusief buitenschoolse opvang (bso) en peuteropvang. Kinderwoud heeft nu al twee groepen bso op De Opdracht, maar wil dit graag uitbreiden. Kinderwoud heeft ook dagopvang, bso en peuteropvang in mfc De Wier, elders in het dorp. “Voor sommige dagdelen is er een wachtlijst”,  vertelt Jitske de Boer van Kinderwoud. “We onderzoeken de mogelijkheden voor een extra groep, De Opdracht behoort tot een van deze mogelijkheden.” Voorlopig uitgangspunt is om vanaf twee locaties te werken.” Opsterland wil aan het plan meewerken door grond beschikbaar te stellen bij De Opdracht. Maar Opsterland investeert volgens wethouder Rob Jonkman niet in de accommodatie. Kinderwoud en De Opdracht bekijken nu samen de mogelijkheden.

De Twirre te klein

De meeste onduidelijkheid is er nu rond De Twirre. De openbare basisschool zit met zestig leerlingen in een veel te grote en gedateerde school. De school komt gezien de leeftijd in aanmerking voor nieuwbouw, maar Opsterland besloot eerder al eens om geen scholen te bouwen voor minder dan tachtig leerlingen. Jonkman: “Maar Ureterp is een van de centrumdorpen en wij vinden het belangrijk dat daar wel openbaar onderwijs wordt aangeboden.” Opsterland en scholenkoepel Comprix overleggen eind deze maand over de mogelijkheden. Volgens Jan Veenstra van Comprix staan alle opties open.

In steeds meer Opsterlandse dorpen werken openbare en christelijke scholen samen in identiteitsrijke basisscholen. Die kans is in Ureterp klein. “Heel lastig”, aldus Otto Hiemstra van De Opdracht. “Waar dit gebeurt, hebben beide scholen er baat bij. Bijvoorbeeld vanwege het aantal leerlingen of de noodzaak voor nieuwbouw van scholen. Dat is bij ons niet het geval. Ik begrijp het belang van De Twirre, maar voor De Opdracht is dat belang er niet. Wij zouden dan een deel van onze identiteit inleveren.” Samenwerking tussen Eben Haëzer en De Opdracht wilde Hiemstra wel onderzoeken. “Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen ligt voor de toekomst één christelijke school het meest voor de hand. Maar daar blijkt de tijd nu nog niet rijp voor te zijn.” Directeur Marten van der Es (Eben Haëzer) sluit verdere samenwerking in de toekomst niet uit. “Dat blijft mogelijk, ook al zitten we fysiek nu niet naast maar tegenover elkaar.”

Delen