Sa! yn petear mei.. Oerterp

Tussen Pasen en Pinksteren langs 42 dorpen

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Tussen Pasen en Pinksteren organiseert Unite in Christ de Dorpentocht 316, een traject langs 42 dorpen in Noord-Nederland met als ondertitel ‘Mars voor éénheid in Christus’. “We sykje ferbining mei minsken oer de tsjerkemuorren hinne.”

Unite in Christ is de overkoepelende organisatie van onder andere Pinksterfeest 316, ontstaan uit de samenvloeiing van Festival 316 in Ureterp met het Pinksterfeest Wijnjewoude. “De Dorpentocht is ûntstien fanút it Pinksterfeest 316”, zegt Willem Jongsma van Unite in Christ. “Fanwege de corona hienen we al betocht om dat op meardere plakken te dwaan. We wienen fierder oan it tinken oer hoe’t we dat organisearje koenen.”

Toen ontstond, na gebed, het idee om een tocht voor verbinding onder christenen te organiseren. “We rjochtsje ús op Noard-Nederlân en ha dat opdield yn sân gebieten mei sân kearndoarpen. Doe’t ien fan ús op de kaart in koard by dy doarpen dellei, seagen we dat dit yn de foarm fan in hert wie. Dêrop bin we fierdergien.” Ze rekenden uit hoeveel dagen er dan gewandeld zou moeten worden en kwamen uit op 42; precies passend tussen Pasen en Pinksteren. Onderweg wordt een even zo groot aantal dorpen aangedaan.

Eenheid

Het doel van de tocht is op te roepen tot eenheid onder christenen. Veel christenen denken dat je pas een eenheid vormt als je hetzelfde denkt over geloven, stelt Jongsma. “Mar ienheid sit yn it leauwen yn Jezus, dat hy dy rêdt en datst God ûntfange meist. En dat is hiel wat oars as itselde deroer tinke. En dêr sykje we de ferbining.” Ze hopen dat de mars bijdraagt aan een stukje herleving van het christelijk geloof; opwekking heet dat. “Mar it is ek foar de bloei fan elts doarp. Ik tink dat as minsken tegearre oprinne, se mear each krije foar harren neisten. En dat is hoop foar in minske en foar de wrâld. Der is yn dizze tiid al genôch fertriet.”

Per dag mogen maximaal dertig wandelaars mee, ze kunnen zich aanmelden via dorpentocht316.nl. “We sjogge graach dat der minsken út de doarpen meirinne. We ha no al sa’n 120 oanmeldingen.” De wandelaars nemen een groot kruis op een aanhanger mee. “Ik bin benijd wat de impact fan de tocht is, hoe’t de minsken bygelyks op it krús reagearje.”

Maandag 5 april startte de eerste groep wandelaars vanuit Wijnjewoude. Het kruis wordt na elke dagetappe in het dorp van aankomst neergezet, waarna een korte bijeenkomst volgt. “We hâlde ús strikt oan de coronaregels, we ha stokken mei sadat we ôfstân hâlde kinne.” Op zaterdag 22 mei, de dag waarop Pinksterfeest 316 had zullen beginnen, eindigt de tocht in Wijnjewoude. “We hoopje dat we dan yn elk gefal de minsken dy’t meirûn ha en meiholpen ha, útnoadigje kinne foar in lyts programma op sneon en snein. Mar we wachtsje even ôf hoe’t de maatregels dan binne.”

www.dorpentocht316.nl