Sa! TV: Lekepreker Jan Dirk van der Zee

Sûnt 2015 noeget it tsjerkje fan Koartsweagen minsken út om in Preek fan de Leek te hâlden. De lekeprekers ha meast in bining mei De Gordyk en omkriten en fertelle in persoanlik ferhaal. Troch de corona koe dat fansels it ôfrûne jier net trochgean, dus betochten se wat oars. Trije eardere lekeprekers binne frege noch…

13 april 2021 Gorredijk