Nieuws

Twijfels over nut nulmeting gaswinning

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

Eind maart was de gemeenteraad van Heerenveen eensluidend. In de gebieden waar Vermilion al gas wint is moet zij alsnog nulmetingen aan woningen uitvoeren. Na een voorlichting van onafhankelijke deskundigen is er echter volop twijfels over nut en noodzaak van deze metingen.

Nulmetingen aan woningen waren vorig jaar voor de gemeente Heerenveen een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met een nieuwe gaswinningslocatie in Nieuwehorne. Deze afspraak geldt echter alleen voor nieuwe locaties en volgens Vermilion dus niet voor de bestaande winningslocatie in Langezwaag.

Raad en college in Heerenveen vonden echter onderscheid binnen de gemeente onacceptabel. Nulmetingen in Nieuwehorne, dan ook nulmetingen in bijvoorbeeld Skoatterwâld, waar Vermilion vanuit Langezwaag gas wint. En Vermilion moet de metingen betalen, aldus een aangenomen raadsmotie.

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig bleek donderdag in een extra raadscommissievergadering. Heerenveen kan deze nulmetingen op bestaande locaties niet afdwingen. Wil de raad de metingen wel, dan moet Heerenveen zelf betalen. Kosten: 200 euro per gebouw.

Weinig problemen

Donderdag rezen er bovendien grote twijfels over nut en noodzaak van deze nulmetingen. Klaas Arie Beks en Gosse Jan Steendam van de onafhankelijke Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân  deelden hun ervaringen met de raadsleden. Beks: “In nulmjitting is ek mar in momintopname.” Ook zonder nulmetingen kunnen deskundigen schade vaststellen en oorzaken daarvan opsporen. De commissie geeft bindende adviezen over schadeafhandelingen aan partijen als Vermilion. Het is ook  helemaal nog niet duidelijk hoe nulmetingen in de praktijk worden uitgevoerd. Partijen overleggen nog over protocollen. Beks: “En dan is it oan ús om it goed te keuren.”

Rond Heerenveen achten de deskundigen de kans op problemen klein. De verwachte bodemdaling is maximaal twee centimeter en een wijk als Skoatterwâld bestaat uit nieuwe goed gefundeerde woningen. Elders in Friesland met bodemdalingen van enkele tientallen centimeters en veel oudere woningen is ook nog geen schade toegekend. De dertig meldingen die sinds 2006 binnenkwamen hadden volgens Gosse Jan Steendam aantoonbaar andere oorzaken dan bodemdaling als gevolg van gaswinning. Wel kende de commissie 11 miljoen schade toe aan schadeherstel in het waterbeheer als gevolg van de gaswinning.

‘Kat in de zak’

Ben Brouwer (Gemeentebelangen) was na de presentatie van Beks en Steendam duidelijk: “Je biedt burgers een kat in de zak. Je neemt argwaan weg met een dode mus.” Pieter van der Mark (D66) wees op de grote immateriële waarde van een nulmeting, het kan helpen bij het terugwinnen van vertrouwen. Of zoals raadscommissievoorzitter Roelf van der Woude het samenvatte: “De nulmjititng is gjin doel op himsels, mar in mooglikheid om oan de soarchplicht nei de boargers te foldwaan.”

De CDA-fractie vindt dat de discussie nu op de feiten vooruit loopt. Hedwich Rinkes hamerde er keer op keer op om Vermilion te overtuigen dat Langezwaag nu ook een nieuwe locatie is, omdat het winningsplan nu ook onder de nieuwe mijnbouwwet valt. Vermilion zou daar in haar ogen ook een stukje vertrouwen mee kunnen terugwinnen. Volgens Wethouder Siebenga zegt Vermilion op voorhand geen nee tegen de nulmetingen. “Se ha hjoed noch sein dat se der wol oer prate wolle.”