Nieuws

‘Vergaarvarken’ Hans haalt ideeën op in Lippenhuizen

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Alles begint met ideeën. En die zijn op z’n minst een ijsje waard. Met de ludieke uitruil zorgde Code Hans vrijdagmiddag voor reuring in de straten van Lippenhuizen. “Wat speelt er in het dorp en waar zit de energie? Dat proberen we bij elkaar te brengen.”

Nog voordat de ijscokar arriveert en de ploeg van Code Hans van start gaat, meldt Bianca van der Schaaf zich al met haar kinderen. “Ik ha aanst in ôfspraak, jou my alfêst mar in papierke dan kin ik myn idee kwyt.” Bianca heeft met vriendin Barbara al eens de verouderde speeltuin aan het Feestlân opgeschilderd, maar onlangs heeft de gemeente om veiligheidsredenen de schommels afgekeurd en verwijderd. “No kinne oppaspakes en -beppes nergens mear hinne mei harren bernsbern.” De fraaie speeltuin bij de mfa biedt overdag namelijk geen soelaas vanwege het gebruik door de basisschool en de buitenschoolse opvang. Met materiële hulp van de gemeente en door zelfwerkzaamheid van de buurt wil Bianca daarom nieuw leven blazen in de speelplek aan het Feestlân. “Mei dy 500 euro fan Hans on Tour soene wy in begjin meitsje kinne”, aldus de moeder terwijl ze haar plan in de gleuf van vergaarvarken Hans laat glijden.

Luisteren naar dorp

De wervingsactie in Lippenhuizen moet duidelijk maken dat er bij de vrijwilligersbemiddeling in Opsterland een frisse wind waait, zegt Jos Allersma van Code Hans. “In plaats van bovenaf een project bedenken en daar mensen bij zoeken, gaat Code Hans de straat op om ideeën op te halen. Vervolgens bekijken we samen hoe we de plannen daadwerkelijk kunnen verwezenlijken.” Allersma gaat bij Code Hans over de vrijwilligersbemiddeling (Romte Foar Talint), mede-eigenaar Rob van der Holst over het jongerenwerk (Jong FM). Dit jaar namen de twee als zelfstandige aanbieders de onderdelen over van Timpaan Welzijn. “We hebben de aanbesteding voor twee jaar op zak, met daarin de ruimte om te experimenteren. Lippenhuizen fungeert vandaag als proeftuin voor Hans on Tour. Als deze opzet werkt, kunnen we die ook voor de andere dorpen gebruiken.”

Midwinterkuiertocht

Code Hans krijgt deze middag hulp van het gemeentelijke Gebiedsteam. Als de ijscokar is geïnstalleerd op het pleintje voor de supermarkt, zwermt de club medewerkers uit. Ze houden passanten aan, bevragen winkelende klanten en bellen bij voordeuren aan. Elk idee wordt beloond met een ijsje en al doende ontstaat op de dorpsdriesprong een marktachtige sfeer. “Sa drok is it hjir oars noait”, constateert Jolanda Visser vergenoegd likkend aan haar ijsje. Ze heeft zojuist haar idee voor midwinterwandelingen gedeponeerd. “Yn de winter sit eltsenien mar yn ‘e hûs en bart der neat yn it doarp. At wy no meiinoar in kuiertocht opsette, dan komme wy der nochris út. Misskien in soarte fan mini-vierdaagse yn it tsjuster, mei fjoerkoeren en koek en zopie ûnderweis.”

Naarmate de ijsvoorraad slinkt, vult de buik van vergaarvarken Hans zich met suggesties. Allersma: “Op dinsdag 24 september presenteren we de opbrengst in de mfa en kiest het dorp het beste idee. Met een startbedrag van 500 euro voeren we het vervolgens met de betrokkenen uit. De overige ideeën verdwijnen niet in een la. Als die kunnen rekenen op voldoende bijval gaan we ook daarmee aan de slag.”