Nieuws

Vier scenario’s voor mfa Gorredijk

Potlood Arend Waninge Map Mfa Gorredijk

De Skâns en de nieuwe basisschool onder één dak los van de vernieuwde Burgemeester Harmsma School (BHS) en concentratie van de sport in Kortezwaag. Dat is voor alle partners in de nieuwe mfa in Gorredijk het meest gewenste scenario. Kosten voor de mfa: 12,6 miljoen euro, 640.000 euro meer dan aanvankelijk begroot.

De gemeenteraad kan in januari voor de nieuwe mfa in Gorredijk kiezen uit vier mogelijke scenario’s (zie kader). Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen de betrokken vier partijen (gemeente Opsterland, De Skâns, Comprix en BHS). Wethouder Anko Postma: “We zijn samen op zoek gegaan naar een oplossing waar iedereen mee vooruit kan. Synergie was daarbij het centrale uitgangspunt.”

De vier scenario’s bestaan uit twee varianten met de geplande mfa en twee varianten zonder de mfa, maar met renovatie van de huidige Skâns. De vier projectpartners gaan voor variant 1A, de goedkoopste variant met het meeste draagvlak bij de partners. Het is de variant die op de laatstgehouden informatiebijeenkomst, enkele weken geleden, is getoond. De nieuwe basisschool en de nieuwe Skâns komen op de plek van de oude basisschool Trimbeets. De beide gebouwen zijn verbonden met een ongeconditioneerde overdekte ruimte, zeg maar een overdekt plein zonder verwarming. De BHS bouwt een nieuw theoriegedeelte op het parkeerterrein naast de sporthal van de school. Het huidige fietspad tussen de wijk Trimbeets en het centrum blijft bestaan. Een ontsluitingsweg leidt naar een parkeerterrein achter de school. Dit scenario kost 640.000 euro meer dan het geld dat in 2015 voor de mfa is gereserveerd.

Toen Opsterland en de BHS afgelopen voorjaar met elkaar in botsing kwamen over het project, lag er een tekort van 900.000 euro. In de nieuwe variant kan de BHS tijdens de bouw echter zonder dure vervangende huisvesting. Ook een dure omleg van nutsvoorzieningen blijft achterwege. Bovendien is in de nieuwste berekening al rekening gehouden met een stijging van de bouwkosten sinds het oorspronkelijke besluit uit 2015.

Het verschil tussen scenario 1A en 1B is een luchtverbinding over het fietspad tussen Skâns en BHS. Postma: “Maar dat moet meer dan een eenvoudige luchtbrug zijn. Het gaat om een beeldbepalende, goed bruikbare ruimte.” Deze variant is niet alleen duurder (800.000 euro), door bouwkundige voorzieningen is de planning voor de nieuwe basisschool (opening augustus 2019) ook niet meer mogelijk. Onderwijskoepel Comprix ziet deze variant dan ook niet zitten. Bovendien vinden de partners dat voor de boogde synergie in de mfa samenwerking belangrijker is dan een fysieke verbinding.

Alternatief: geen mfa

In scenario 2A en 2B is de mfa van de baan. Een renovatie moet er dan voor zorgen dat De Skâns op de huidige locatie zeker twintig jaar mee kan. Daarom valt het renovatiescenario volgens Postma ook duurder uit dan in 2015 werd berekend. Toen ging het om een renovatie voor een periode van tien jaar. Dat renovatie duurder is dan nieuwbouw hangt ook samen met het aantal vierkante meters, dat is bij renovatie hoger. Afzien van de mfa betekent ook dat er tonnen aan euro’s in de voorbereiding van een mfa voor niets zijn uitgegeven. Renovatie van de bestaande sporthal bij De Skâns blijkt ook duurder dan de bouw van een nieuwe sporthal bij Kortezwaag. Bij de partners is geen draagvlak voor scenario 2A en 2B.

Vier scenario´s

1A: Mfa centrummodel
Nieuwe basisschool en Skâns onder één dak op locatie Trimbeets. BHS staat los en bouwt gedeelte nieuw op huidige parkeerterrein. Concentratie sport in Kortezwaag. Kosten: 12,6 miljoen euro.

1B: Mfa centrummodel plus
Als scenario 1A, maar met verbinding van nieuwe Skâns en de BHS een centrale ruimte in een ‘luchtbrug’. Kosten: 13,4 miljoen euro.

2A: Geen mfa, volledige renovatie Skâns
Renovatie huidige Skâns, inclusief sporthal. Nieuwe basisschool op locatie Trimbeets. Vernieuwbouw van de BHS. Sport blijft in De Skâns. Kosten 16,6 miljoen euro.

2B: Geen mfa, renovatie Skâns zonder sport
Als scenario 2A, maar dan met afbraak van de sporthal bij De Skâns. Sport naar Kortezwaag. Kosten 15,1 miljoen euro.

(de genoemde kosten zijn exclusief de al gereserveerde 2,2 miljoen euro voor de uitbreiding van Sportcentrum Kortezwaag)

Hoe verder?

De gemeenteraad praat in de oriënterende vergadering van 18 december over het voorstel waarin het college kiest voor scenario 1A. Besluiten volgen in de besluitvormende raadsvergadering op 15 januari. Op 24 november hebben Comprix, De Skâns en de BHS de gemeenteraad in een besloten bijeenkomst al geïnformeerd over hun toekomstvisies en de voordelen van samenwerking in een mfa.

De motie van de raad

Net voor de zomer kwam een fors meningsverschil over de realisatie van de mfa naar buiten tussen de gemeente Opsterland en de BHS. De gemeenteraad vroeg het college daarna per motie om voor 1 september met een overeenkomst (Letter of Intent) te komen waarin de betrokken partners moesten aangeven het met elkaar eens te zijn over de toekomst van de mfa inclusief de financiële onderbouwing van de bouw en de exploitatie. De Letter of Intent was er begin september, de financiële onderbouwing volgt nu.

Kortezwaag

Drie van de vier scenario’s gaan uit van de concentratie van de sportvoorzieningen in Gorredijk op Sportcentrum Kortezwaag. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2015 al 2,2 miljoen euro gereserveerd. Er loopt nog een onderzoek naar het opknappen van de huidige sporthal zodat na de uitbreiding het hele complex klaar is voor de toekomst. De uitkomst van dit onderzoek komt waarschijnlijk pas in januari.

De BHS

In het voorjaar van 2017 bleek dat Opsterland en de Burgemeester Harmsma School het oneens waren over de prognoses over het aantal leerlingen en de bijbehorende investeringen in de school. In de vier scenario’s wordt het oudste theoriedeel van de school vervangen door nieuwbouw. Over verbouwing van het techniekgedeelte wordt later beslist. De BHS schat dat dit een investering van 6 miljoen euro vergt, uitgaande van 680 leerlingen. Opsterland wil geen overbodige vierkante meters bouwen. Er is afgesproken de exacte invulling van dit deel na 2020 te bekijken. Wel hebben gemeente en BHS afgesproken dat ja-zeggen tegen nieuwbouw van het theoriedeel ook ja-zeggen betekent tegen nieuwbouw van het techniekdeel.