Nieuws

Volop vragen rond toekomst J.B. Kanschool

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Sinds dit voorjaar is er onrust over de toekomst van de scholen in Jubbega en Hoornsterzwaag. Scholenkoepel Ambion heeft laten weten een fusie van de J.B. Kanschool en Op ‘e Grins te onderzoeken, inclusief een sluiting van de Kanschool. Naar het hoe en waarom is het nog gissen.

Een raadscommissie van de gemeente Heerenveen vergadert donderdag over de scholen. Het bestuur van scholenkoepel Ambion is daarbij en wil tot die tijd niet ingaan op vragen van deze krant. Wel is er een openbare brief die scholennetwerk De Basis (nu opgegaan in Ambion) in juni aan de gemeente Heerenveen stuurde. Hierin maakt het schoolbestuur, hoewel er geen direct probleem is, zich zorgen over dalende leerlingenaantallen en de kwaliteit van het onderwijs. Om niet verrast te worden, zijn er vijf toekomstscenario’s uitgewerkt. Ambion wil het liefst een fusie tussen alle drie scholen in Jubbega/Hoornsterzwaag, nu samen goed voor circa 290 leerlingen: De Feart, Op ‘e Grins en de J.B. Kanschool. Een procesbegeleider heeft echter al geconcludeerd dat dit geen haalbare kaart is, er is te weinig draagvlak. Vervolgens besloot Ambion het in haar ogen meest kansrijke scenario verder uit te werken: een fusie tussen de Kanschool en Op ‘e Grins, waarbij de Kanschool per 1 augustus 2020 de deuren sluit.

Stap te ver

Voor de nieuwe medezeggenschapsraad (mr) van de J.B. Kanschool is dat nog een stap te ver. Zij wil, voordat ze een mening geeft over het plan, eerst van Ambion meer achtergrondinformatie over de beweegredenen van deze stap. Een ouderbijeenkomst eind mei gaf die duidelijkheid nog niet. Zoals het plan nu is gecommuniceerd vinden ze de stappen te groot, te snel en niet logisch. De Kanschool beschikt in tegenstelling tot Op ‘e Grins bijvoorbeeld over een gymlokaal en een peuteropvang. Bovendien is er op de Kanschool voldoende plek om extra leerlingen op te vangen en is dat omgekeerd niet het geval. Uit de door de gemeente Heerenveen verstrekte leerlingenprognoses blijkt dat de J.B. Kanschool de komende twintig jaar rond de zestig leerlingen houdt. Op ‘e Grins zou zakken naar circa vijftig leerlingen. De Feart houdt naar verwachting circa 150 leerlingen.

Voor een fusie is toestemming nodig van de mr’s van beide scholen. De scholenkoepel kan wel eenzijdig besluiten een school te sluiten. De gemeenteraad kan dit laatste tegenhouden, maar in dit geval is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van de school. Bovendien levert een fusie met instemming van beide scholen het schoolbestuur extra fusiegelden op vanuit het Rijk.

Uit antwoorden op schriftelijke vragen van raadslid Age Hartsuiker (Heerenveen Lokaal) blijkt dat de gemeente Heerenveen verder weinig invloed op de plannen heeft. Alle verantwoordelijkheid ligt bij scholenkoepel Ambion. Raadslid Ate Eijer (FNP) heeft eerder in een raadsvergadering al uitgesproken dat hij het lastig uit te leggen vindt dat een democratisch gekozen gemeenteraad hierover weinig te zeggen heeft.

Voorzitter René Jelsma van Plaatselijk Belang Jubbega/Hoornsterzwaag verbaast zich over de communicatie van de scholenkoepel. “Dizze maitiid is it plan frij stellich brocht, wylst no blykt dat der noch opsjes iepen lizze. Wie der better kommunisearre dan wie it draachflak grutter west.” Volgens Jelsma zal Plaatselijk Belang niet kiezen. “Mar wy witte wol dat de beide doarpen it belangryk fine dat er in plattelânsskoalle yn it bûtengebiet bestean bliuwt.”