Nieuws

Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudsta

Vorige week kondigde Wetterskip Fryslân een beregeningsverbod aan. Dit verbod heeft effect gehad: het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op gewenste hoogte. Hierdoor krijgen agrariërs nu toestemming om akkerbouwgewassen zes uur langer te beregenen.

Voorlopig mogen akkerbouwgewassen nu tussen 18.00 en 10.00 uur beregend worden. Ook het verbod op beregening uit grondwater wordt versoepeld. De aanpassingen gaan per direct in. Het verbod om oppervlaktewater te gebruiken voor het beregenen van grasland blijft wel van kracht.

Het waterschap benadrukt dat de uitzonderlijke droogte aanhoudt en roept iedereen met klem op behoedzaam om te blijven gaan met het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Sinds donderdag 26 juli mogen agrariërs en inwoners van Fryslân en het Groningse Westerkwartier hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mocht er geen gebruik gemaakt worden van grondwater. Agrariërs mochten de overige gewassen nog wel beregenen tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends. Voor dit nachtelijk tijdstip is gekozen omdat de verdamping van water overdag nu erg sterk is.

“De afgekondigde maatregelen hebben voldoende effect op het waterpeil en het beregeningsverbod wordt goed nageleefd. We constateren dat het op dit moment verantwoord is om de beregeningstijdstippen met zes uur te verruimen”, zegt Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. “Met deze verruiming komen we ook tegemoet aan de vraag vanuit de landbouwsector om andere gewassen dan gras langer te mogen beregenen.” Welke gewassen wel mogen beregend, staat op wetterskipfryslan.nl. Het waterschap staat nu ook beregening uit grondwater toe. Jager: “We roepen boeren op de ondiepe bronnen boven de keileemlaag hiervoor niet te gebruiken. Deze hebben invloed op het oppervlaktewater.”

De vraag naar water is op dit moment groter dan de wateraanvoer. Het ministerie heeft donderdag aangegeven dat de waterschappen voorlopig dezelfde hoeveelheid water
mogen blijven inlaten uit het IJsselmeer. Over ongeveer twee weken komt er een nieuwe landelijke afweging over het binnenlaten van IJsselmeerwater waarna er mogelijk nadere maatregelen worden afgekondigd.

Door het neerslagtekort en hoge watertemperaturen verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daardoor is zwemmen in open water een steeds groter risico. Wetterskip Fryslân meet elke week de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties in Fryslân en heeft op enkele locaties blauwalg geconstateerd. Zwemlocaties waar nog geen blauwalg is, worden tweewekelijks gecontroleerd. Een overzicht van veilige zwemlocaties is te vinden op zijn zwemwater.nl. De hoge temperaturen vergroten daarnaast de kans op zwemmersjeuk en botulisme. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging die wordt veroorzaakt door een bacterie, en is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Meldingen van dode eenden of verdacht veel dode vissen kunnen worden doorgegeven aan het Milieu-Alarmnummer Fryslân: (058) 212 24 22.