Nieuws

Wijnjewoude gaat voor energiemiljoenen

Potlood Wim Bras

In Wijnjewoude is voldoende draagvlak voor het aanvragen van een miljoenensubsidie voor de energieplannen van het dorp. Dat concludeert de gemeente Opsterland na een vergadering met bestuurders van buurtverenigingen in het dorp.

De gemeente Opsterland wil graag dat Wijnjewoude meedingt in de tweede ronde van de subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW), waarmee het Rijk lokale koplopers van de energietransitie een zet in de rug geeft. Doel is ervan te leren: wat werkt waar het beste? In Friesland ontving Garyp uit deze pot eerder al miljoenen voor de eigen aanpak. In april kan Wijnjewoude eenzelfde gooi doen. Het Rijk verbindt twee voorwaarden aan het proeftuingeld: het plaatselijke project moet technisch en financieel kansrijk zijn en het moet steunen op draagvlak binnen de gemeenschap.

Achtertuin

Om het draagvlak te peilen nodigde de gemeente vorige week de buurtverenigingen uit in dorpshuis De Swingel. Zestien van de achttien buurtverenigingen waren aanwezig, samen zo’n veertig vertegenwoordigers. Onder hen ook buurtvereniging Klein Groningen die het geplande energiepark, met zonneveld en mestvergister, mogelijk in de achtertuin ziet verschijnen. De buurtvereniging zit in een lastig parket; zij vertegenwoordigt ook de 62 proteststemmen van actiegroep ‘Westkant’, maakt Clemens van den Brink duidelijk. “Wij zijn nog niet uitgepraat met Westkant. Samen zien we de noodzaak van de energietransitie, maar buurtbewoners voelen zich overvallen door wat er op hen af komt. Zij vrezen overlast door stank, verkeer, geluid en licht.”

Groengas

Hoewel Opsterland de avond organiseert, stelt Pieter de Kroon van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) vooraf de tweespalt in het dorp aan de orde. “Met zonnepanelen en warmtepompen alleen redden we het niet, groengas is onmisbaar in het totaalplan. Maar Westkant weigert met WEN of de gemeente over onderzoeksresultaten te praten. Ook heeft de actiegroep aangegeven niet te willen deelnemen aan de in te stellen werkgroep Leefomgeving met onafhankelijk voorzitter Arjen Bosch.” De Kroon vraagt zich dan ook af of WEN wel moet doorgaan met de plannen.

Rekensom

Doorgaan, zegt de zaal. Timo Veen van het Opsterlandse energietransitieteam pakt de landelijke onderzoekskaart erbij waarop per wijk en regio de kansrijkste strategie voor zelfvoorziening staat aangegeven. Voor Wijnjewoude en omgeving: de combinatie zonne-energie met groengas. “Wijnjewoude telt relatief veel oudere woningen die je nooit volledig verduurzaamd krijgt, aan bijverwarmen met groengas ontkom je niet. Daarbij: het leidingnet ligt er.” Wijnjewoude verbruikt in totaal 1,8 miljoen kuub gas, rekent Veen voor. Met serieuze woningisolatie en inzet van hybride warmtepompen is dat terug te brengen tot een miljoen kuub. Die hoeveelheid gas kan de monovergister leveren, volgens de berekeningen. Achttien veehouders hebben zich al garant gesteld voor aanvoer van de benodigde mest. WEN werkt de komende maanden via onder andere informatieavonden aan de versterking van het draagvlak.

De aanpak van het energiepark (zonneveld, monovergister en erfmolens) is niet direct rendabel. WEN en de gemeente begroten het tekort op anderhalf miljoen euro. “Vanuit de proeftuinsubsidie blijft er dan nog flink wat in de pot over voor energiebesparende maatregelen die individuele huishoudens zelf kunnen nemen”, aldus De Kroon. “Als de subsidie wordt toegekend, bepaalt het dorp samen hoe ze het geld gaat inzetten.”

Werkgroep leefomgeving mestvergister
Een werkgroep in Wijnjewoude brengt onder leiding van een onafhankelijke voorzitter de mogelijke effecten van een mono-mestvergister op de leefomgeving in kaart. Daarbij wordt gekeken naar geluid, verkeer/veiligheid, licht, geur, gezondheid, waarde vastgoed en ruimtelijke inpassing. De werkgroep kijkt ook naar de meest geschikte locatie voor de vergister. In de plannen tot nu toe is alleen de locatie van de voormalige waterzuivering in de Tolleane in beeld, maar de werkgroep zoekt mogelijke alternatieven. Het is de bedoeling dat er ook vertegenwoordigers van de buurtverenigingen plaatsnemen in de werkgroep.