Nieuws

Dorpsraadpleging over verkeersoverlast

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

In Wijnjewoude heerst onvrede over leefbaarheid en veiligheid na de herinrichting van het wegennet in en rond het dorp. De beloofde ‘dikke plus’ bij de vernieuwde N381 valt in de praktijk dik tegen.

Vooral bewoners aan doorgaande wegen hebben flink meer last van toegenomen drukte, geluid en hufterig verkeersgedrag. “De shared space-inrichting heeft van de Merkebuorren een racebaan gemaakt”, zegt aanwonende Arie van Dijk. “By Weinterp wurde wy horendol fan it ferkearslûd, benamme yn de spitsoeren”, aldus Taeke Tuinstra die aan de westkant woont. Beide mannen zitten in de werkgroep Verkeer en Veiligheid die Plaatselijk Belang instelde na aanhoudende klachten over verkeersoverlast. In het afgelopen jaar hield de werkgroep een enquête onder alle huishoudens aan de doorgaande wegen: Weinterp (oost en west), Opper Haudmare, Merkebuorren, Mounleane en Duerswâld. Met als doel het resultaat van de veranderingen in beeld te krijgen. De respons van 110 huishoudens laat een ontluisterende uitkomst zien, stellen de peilers vast. Op alle fronten: verkeersdrukte, lawaai en veiligheid scoort de herinrichting een onvoldoende.

De enquête bevestigt wat de gemeentelijke monitor ‘Meten is weten’ ook registreert. Zoals de dagelijkse 4.400 verkeersbewegingen op het gedeelte Weinterp richting het dorp, tegen 2.700 voorheen. Tuinstra: “Mar de gemeente mjit allinnich snelheden en yntensiteit. Wy ha mei de omwenjenden sels praat en dan hearst wat der libbet. De measte klachten gean oer lûdsoerlêst en gefoelens fan ûnfeiligens. Dat sjochst net werom yn de mjittingen.”

Doorpolderen

Er was ruim geld beschikbaar. Hoe heeft het dan toch kunnen gebeuren dat de voorgenomen dikke plus voor het gebied zover van doelstellingen is komen te staan? Van Dijk heeft daar wel gedachten over: “In dit land polderen we net zolang tot iedereen een beetje zijn zin krijgt. Resultaat zijn schijnoplossingen waar niemand tevreden over is.” Zo riep Wijnjewoude de toegenomen drukte deels over zichzelf af door met succes te pleiten voor een directe op- en afrit aan de N381. Ook zijn op verzoek van omwonenden slingers, drempels en versmallingen uit de Merkebuoren gehaald. Daardoor is de dorpsstraat zijn functie van shared spacegebied feitelijk kwijtgeraakt. Van Dijk: “Je kunt de gemeente Opsterland een gebrek aan visie en daadkracht verwijten. Niemand die zei: zo doen we het, want dit is volgens de deskundigen de beste manier. En nu het op handhaven aankomt, neemt de gemeente zichzelf en het dorp niet serieus.”

Blijven hangen

De werkgroep wil niet louter klagen en de zwarte piet bij de gemeente neerleggen, benadrukken Van Dijk en Tuinstra. “Wy wolle mei polityk en plysje oer de feiten yn petear om ta oplossings te kommen. It doarp hat der neat oan yn ûntefredenheid hingjen te bliuwen.” Het gemeentebestuur heeft inmiddels laten weten dat ze het overleg tussen de werkgroep, de politie en de gemeente gaat organiseren. Een positieve stap in de goede richting, aldus werkgroepleden: “De oplossingen moeten van drie kanten komen.”

Op 15 november houdt de werkgroep een dorpsraadpleging in De Swingel. Dat moet input voor het overleg met de gemeente opleveren. “We gaan dan ook kijken wat we zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren. We roepen inwoners en raadsleden dan ook op om erbij te zijn.”