Nieuws

Extra onderzoek proefboring Nij Beets

Map Gaswinning

De gemeente Opsterland laat bureau Faunax uit Gorredijk extra ecologisch onderzoek doen naar de gevolgen van een eventuele proefboring naar aan De Ripen in Nij Beets. Dit onderzoek is volgens het gemeentehuis in Beetsterzwaag nodig om beter beslagen ten ijs te komen bij de bezwaarprocedure die Vermilion heeft aangespannen tegen de weigering van Opsterland mee te werken aan de proefboring.

In september vorig jaar besloot Opsterland Vermilion geen vergunning te geven voor een proefboring naar gas aan de Ripen in Nij Beets. Als belangrijkste redenen werden aangevoerd: angst voor evenredige aantasting van de natuur en het ontbreken van draagvlak bij de Beetsters.

Vermilion tekende bezwaar aan tegen dit besluit. Dit bezwaar is nog steeds niet behandeld door de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Opsterland. Opsterland wil eerst een diepgaandere onderbouwing van de al dan niet tijdelijke negatieve effecten van een mogelijke proefboring op natuurwaarden in gebied. Het gaat dan onder andere over de weidevogel- en ganzenfoerageergebieden en de nabij de mogelijke boorlocatie gelegen natuurcompensatiegebieden voor het Polderhoofdkanaal.

De uitkomsten van dit nadere onderzoek worden eind maart verwacht, de behandelingen in de bezwarencommissie volgt dan waarschijnlijk in april of mei.

Seismologisch onderzoek
Vermilion is ondertussen ook nog bezig met de voorbereiding voor seismisch onderzoek. Daarbij brengt ze voor een groot deel van Friesland de bodem in kaart. Het onderzoek richt zich op mogelijke nieuwe gasvoorraden, maar ook op mogelijke plaatsen die geschikt zijn voor het opwekken van energie met aardwarmte. Volgens woordvoerder Fokke Jansma is voor dit onderzoek bij de betrokken gemeenten toestemming gevraagd. Bovendien is er bij de provincie Fryslân ontheffing gevraagd voor het onderzoek in stiltegebieden en waterwingebieden. De provincie heeft die ontheffing inmiddels gegeven. Hierbij zit onder andere het waterwingebied bij Nij Beets.

Vragen Opsterlands Belang
De discussie rond de gaswinning vanuit Langezwaag is voor de fractie van Opsterlands Belang aanleiding het college van B en W vragen te stellen over winlocaties. Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland vraagt zich af of het niet beter is gaswinningsinstallaties op industrieterreinen te vestigen. “Uit de winning bij Langezwaag blijkt dat gas ook gewonnen kan worden op kilometers afstand vanaf de boorlocatie. Waarom dan het buitengebied vervuilen met boorlocaties.” OB oppert in de vragen de mogelijkheid om het bestemmingsplan buitengebied op deze manier aan te passen.